Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi

base.png V šestém dílu seriálu o databázovém programu Base navážeme na tvorbu konceptuálního modelu z minulého dílu vytvořením logického modelu: tvorbou tabulek a vazeb mezi nimi. Zároveň si vyzkoušíme převod vazby M – M na dvě vazby 1 – M. V praktické části pak podle logického modelu můžete vytvořit další tabulky a vazby databáze Knihovna v Base v jednodušší nebo složitější verzi.  

Odpovědi na otázky ze shrnutí pátého dílu

Návrh databáze

 1. Připomeňte fáze vývoje databáze. Které z nich jsou naznačeny v tomto dílu?

  Fáze vývoje databáze by se daly označit např. takto:

  1. shromažďování požadavků,
  2. analýza požadavků,
  3. vytvoření konceptuálního modelu (reprezentovaného ER diagramem),
  4. převod ER diagramu na logický model databáze (tabulky, vazby mezi nimi, zatím nezávisle na SŘBD),
  5. vytvoření fyzického modelu (zefektivnění přizpůsobením se použitému SŘBD, využitím jeho speciálnějších možností, vytvoření indexů apod.),
  6. testování, tvorba dokumentace,
  7. údržba, používání databáze.

  Předchozí díl seriálu byl věnován fázím 1), 2) a 3).

 2. Najděte ještě jednu tabulku, která ve výsledném ER diagramu uskutečňuje vazbu M – M pomocí dvou vazeb 1 – M.

  Třetí tabulkou (entitou), která byla vytvořena s tímto cílem, je tabulka Vypujcka, která umožňuje vazbu M – M mezi tabulkami Kniha a Ctenar.

 3. Najděte v diagramu také jedinou vazbu 1 – 1.

  Jde o vazbu mezi entitami Vypujcka a Upominka. Vztah byl pojat tak, že k výpůjčce může vzniknout jen jedna upomínka (nebo žádná) a naopak daná upomínka se vždy týká jen jedné výpůjčky – jedné vypůjčené knihy.

 4. Zkuste navrhnout (nakreslit na papír, vytvořit v programu Workbench apod.) ER diagram jednodušší verze databáze Knihovna.

  Možné řešení je uvedeno na druhém obrázku tohoto dílu.

Opakování: Konceptuální model databáze Knihovna

Připomeňme si výsledek konceptuálního návrhu v minulém dílu – získané ER diagramy. Jde o výsledek analýzy shromážděných požadavků: hledali jsme v nich entity, jejich atributy a vztahy mezi entitami (budoucí tabulky, sloupce tabulek a vazby mezi tabulkami). V dalším textu si budete moci vybrat mezi dvěma verzemi databáze Knihovna: složitější a jednodušší.

Složitější verze databáze knihovna (verze „A“)

ER diagram jsme vytvořili a také okomentovali v druhé části předchozího dílu, kde si ho můžete prohlédnout. V tomto dílu bude zobrazen později jako základ logického modelu téměř stejně, jen s upravenými názvy tabulek a sloupců.

Jednodušší verze databáze knihovna (verze „B“)

Vytvoření jednoduššího ER diagramu bylo jedním z úkolů na závěr pátého dílu. Navrhuji následující řešení (možností je ovšem mnoho, podle toho, co od databáze očekáváte, opět se tím vracíme k důležitosti fází shromažďování a analýzy požadavků, i když třeba provedených jen podvědomě).

 

ER diagram jednodušší verze databáze KnihovnaER diagram jednodušší verze databáze Knihovna

 

Z diagramu byste měli poznat, že:

 • Program MySQL Workbench doplnil do tabulek automaticky cizí klíče po vytvoření vazby a pojmenoval je podle svého schématu. Pro náš logický model jejich názvy trochu upravíme (např. cizí klíč Spisovatel_idSpisovatel přejmenujeme na AutorID), také názvy primárních klíčů ponecháme podle předchozích dílů (idCtenar z diagramu nahradíme názvem CtenarID). Tyto změny najdete níže v logickém modelu.

 • V jednodušší verzi databáze ponecháme předpoklad, že jeden spisovatel může být autorem více knih, ale každá kniha má jen jednoho autora (nebo žádného – to znázorňuje symbol nuly na konci vazby a prázdný červený kosočtverec u cizího klíče Spisovatel_idSpisovatel). Prázdný kosočtverec u cizího klíče říká, že tento cizí klíč nemusí mít nutně zadánu hodnotu (jak to známe z předchozího dílu; říká se také, že entita nemá povinné členství ve vazbě).

 • Stejný zjednodušující předpoklad pro obory (že jeden obor se může týkat více knih, ale každá kniha by podle návrhu byla přiřazena jen k jednomu nebo k žádnému oboru) ale opravíme na vazbu M – M mezi tabulkami Kniha a Obor. To už při vytváření této vazby mezi tabulkami vyřešil Workbench vložením pomocné tabulky, jakéhosi prostředníka: Obor_has_Kniha (Obor má Knihu). Přejmenujeme ji ale na Obor_Kniha.

 • Sami promyslete, jaký je vztah mezi entitami (budoucími tabulkami) Ctenar a Kniha.

Pokud se o tomto typu ER diagramu chcete dozvědět víc, navštivte třeba už v minulém dílu zmíněnou stránku z blogu Lee Richardsona, kde je zde použitý způsob znázornění (Crow's Foot notace, „vraní nožky“ ve schématu označují konec vazby typu M) pěkně vysvětlen.

Logický model databáze Knihovna

Následující fáze vývoje databáze – logický model – spočívá v převodu entit z ER diagramu na tabulky, vlastností entit na sloupce tabulek a vztahů na vazby mezi tabulkami. Tento převod má svá celkem jasná pravidla. Jedním z těchto pravidel je převod vztahu M – M.

Převod vztahu M – M na dvě vazby 1 – N

Tento převod se uskuteční vytvořením třetí tabulky, která se s původními dvěma spojí vazbami typu 1 – M. Promyslete si, že výsledek je obdobný: jeden záznam z první tabulky můžeme provázat pomocí vložené tabulky s více záznamy tabulky druhé, stejně to platí i naopak. Ukazuje to další obrázek (nakreslený grafickým editorem Dia v Ubuntu):

 

Převod vztahu M – M na dvě vazby 1 – MPřevod vztahu M – M na dvě vazby 1 – M

 

Víte, že tento krok učinil za nás už ve fázi konceptuálního modelování program MySQL Workbench při kreslení ER diagramu.

Ti, kteří si ER diagram zkusili také vytvořit, zjistili jednu změnu oproti obrázkům diagramů v této i předchozí lekci. Dodatečně v nich bylo upraveno toto: u vznikající vazby M – M Workbench ve třetí, pomocné tabulce vytvoří primární klíč kombinací dvou cizích klíčů z provázaných původních tabulek, jak je to naznačeno i v předchozím obrázku; nejsem si ale jistý, jestli by neměl Base s tímto tzv. složeným primárním klíčem nějaké těžkosti, a proto jsem v ER diagramech do těchto zprostředkujících tabulek doplnil jako primární klíč nový sloupec typu Integer, u kterého v Base nastavíme automatickou hodnotu.

Protože má přechod z konceptuálního k logickému modelu jednoznačně daná pravidla, mohou ho mnohé vývojové nástroje zvládnou samostatně – automaticky. Takové programy patří mezi tzv. CASE nástroje, zkratka je ze slov Computer-Aided Software Engineering, počítačem podporované softwarové inženýrství, podrobnější informace najdete např. na odpovídající stránce Wikipedie.

Možnosti přechodu k logickému modelu

Máme tedy dvě možnosti přechodu od ER diagramu k tabulkám a vazbám v databázi:

 • Tabulky a vazby vytvořit samostatně v Base. Tato možnost je v našem případě velmi usnadněna způsobem tvorby ER diagramu v programu Workbench (viz předchozí text o vazbě M – M i text následující podkapitoly „První možnost: Samostatné vytvoření tabulek a vazeb v Base“).

 • Nechat vytvořit tabulky a vazby samotným programem Workbench jako nástrojem CASE.

První možnost: Samostatné vytvoření tabulek a vazeb v Base

Proč zvolit tuto možnost? Z předchozích dílu máme už hotových pět tabulek, takže postačí buď provést jen drobné úpravy (ve verzi „B“), nebo doplnit dalších pět tabulek a upravit vazby (verze „A“). Tuto možnost doporučuji těm čtenářům, kteří se nechtějí zabývat prací s programem MySQL Workbench a instalací dalších doplňků. Ona je totiž spolupráce s programy CASE (zde Workbench) sice příjemná, ale nejdřív je třeba program nainstalovat, vytvořit v něm ER diagram, pak v našem případě nainstalovat také server MySQL a ještě konektor – driver – pro připojení aplikace (Base) k databázi MySQL. Workbench totiž podle ER diagramu vytvoří databázi MySQL a teprve k té se potom připojíme pomocí Base (program Base pak funguje jako jakési rozhraní pro práci s daty, tzv. Front-end, o tom podrobněji v příštím dílu). Takováto databáze v Base také nebude fungovat bez spuštění „zdrojové“ MySQL databáze v MySQL serveru (ale na druhou stranu by nám právě připojení k databázi MySQL umožnilo použít Base i pro práci s databází na Internetu). Méně zkušeným uživatelům počítače doporučuji tedy zatím samostatné vytvoření databáze v Base bez pomoci programu typu CASE.

Jak vytvoříme schéma logického modelu? Budeme to mít velmi usnadněné tím, jak program MySQL Workbench vytvořil ER diagram: jeho strukturu (entity, vztahy) můžeme rovnou přebrat jako strukturu databáze (tabulky, vazby). Workbench totiž při vytvoření vazeb sám doplnil potřebné cizí klíče do entit (tabulek) a také vazby typu M – M rovnou převedl na dvě vazby 1 – M pomocí třetí tabulky.

Shrnutí k první možnosti: Při vytváření tabulek a vazeb databáze v Base tedy postačí sledovat zde uvedené ER diagramy, ale doporučuji níže uvedené verze, ve kterých byly upraveny názvy některých tabulek a jejich sloupců.

Logický model databáze Knihovna verze „A“

Úkol 9: Pokud jste se rozhodli pro složitější verzi „A“ databáze Knihovna, vytvořte na základě následujícího ER diagramu (upravená verze obrázku z předchozího dílu) v Base zbývající tabulky i vazby mezi nimi. Využijete i pět již dříve založených tabulek, ale některé vazby bude nutné odstranit.

 

Upravený ER diagram jako základ logického modelu verze „A“ databázeUpravený ER diagram jako základ logického modelu verze „A“ databáze

Logický model databáze Knihovna verze „B“

Úkol 10: Jestliže pracujete s jednodušší verzí „B“ databáze Knihovna, vytvořte na základě dalšího ER diagramu (upravená verze prvního obrázku z tohoto dílu – někde byly změněny názvy) v Base tabulky a vazby. Bude třeba vytvořit jen jednu novou tabulku (OborKniha), naopak odstraňte starší tabulku Trida. Odstraníte také vazbu mezi tabulkami Kniha a Obor, ale doplníte vazby od nové tabulky OborKniha.

Upravený ER diagram jako základ logického modelu verze „B“ databázeUpravený ER diagram jako základ logického modelu verze „B“ databáze

Závěr

Druhou možnost postupu, totiž

 • vytvoření logického modelu (tabulek a vazeb) z konceptuálního modelu použitím automatizovaného převodu nástrojem CASE (v našem případě programem Workbench)

 • a následné připojení se k takto vzniklé databázi MySQL z programu Base

necháme na další díl.

V tomto dílu jsme uzavřeli fázi logického modelu, výsledkem by mělo být vytvoření hotové stavby databáze Knihovna (tabulek a vazeb mezi nimi) podle diagramů a pomocných pokynů v úkolech 9 nebo 10 podle zvolené verze databáze.

Otázky na závěr – Shrnutí šestého dílu (logický model databáze)

 1. Vysvětlete, v čem spočívá přechod od konceptuálního k logickému modelu.

 2. Jak se dá využít toho, že tento přechod má jasně daná pravidla (postupy)? Vysvětlete zkratku CASE.

 3. Popište přechod od vztahu M – M mezi dvěma entitami v ER diagramu k obdobně fungující vazbě mezi jim odpovídajícími tabulkami v databázi.

Co vás čeká v dalším dílu?

Protože stavba databáze je v podstatě hotová, bylo by dobré ji začít plnit daty. V dalším dílu ale ještě doplním druhou možnost tvorby databáze - automatické vygenerování databáze MySQL z ER diagramu (v programu MySQL Workbench) a následné připojení se k této databázi v námi zkoumaném programu Base. Kdo se tomuto způsobu práce s databází nepotřebuje věnovat, může klidně šestý díl přeskočit a pustit se do zadávání dat do databáze pomocí formulářů v dílu sedmém.

(Jako ve škole) Průměr: 2.71 | Hodnotilo: 68
 

Komentáře

user avatar Sunnies
Odpovědět
Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
15. 03. 2011, 14:58:46
Dobrý den,

jako všichni okolo i já děkuji za tento skvělý seriál a nezbývá mi než smeknout. Změnila jsem se v pilného studenta a čtu a vytvářím jednak příkladovou Knihovnu, ale zároveň s ní i svou databázi, archiv zakázek. Ostatně můj archiv zakázek je vlastně též knihovna, jen jednodušší. Jsem právě u vytvoření ER diagramu a na jeho základě u tvorby tabulek a vazeb mezi nimi. Našla jsem vysvětlení pro "vraní nožku", "symbolu nuly" na konci vazby, ale uniká mi poslední třetí typ vazby. Jen je vyjádřen jen jako dvě svislé čárky na konci vazby, napříkla u obrázku "Upravený ER diagram jeko základ logického modelu verze "A" databáze" mezi tabulkami Upominka a Vypujcka.
Trochu mi též uniká logika označování barevnými (plnými či prázdními) kosočtverečky u vlastností entit. Nejde mi o plný či prázdný kosočtverec, snad jsem správně pochopila, že plný musí mít vždy zadánu hodnotu, prázný nemusí, ale trochu mi unikají barvy. Proč je jeden červený a druhý modrý?
Poslední otázka, která mne nyní napadá je otázka na typ pole YEAR. Tento typ pole nemohu najít. Mohu zadat pouze TIME, DATE nebo TIME/DATE. Zjistila jsem, že mohu zadat typ DATE a ve vlastnostech provést opravu tak, že vymažu měsíc a den a ponechám pouze rok, snad to tak bude fungovat. Mám starší verzy Baze nebo proč nemohu najít typ pole YEAR?

Děkuji všem za odpovědi. Do této doby jsem byla nepolíbena vědomosmi o databázích a nyní se mi docela daří potřebnou databázi vytvářet.

Krásný den.
e.
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
16. 03. 2011, 20:17:53
Dobrý den,
píšete:

1) "uniká mi poslední třetí typ vazby. Ten je vyjádřen jen jako dvě svislé čárky na konci vazby, například u obrázku "Upravený ER diagram jako základ logického modelu verze "A" databáze" mezi tabulkami Upominka a Vypujcka."
Toto je pěkně vysvětleno (trochu níž) na stránce
http://rapidapplicationdevelopment.blogspot.com/2007/06/entity-relationship-diagram-example.html
jde o vazbu "jeden a jen jeden". Je-li toto označení na obou stranách vazby, jde o tu méně používanou vazbu 1:1.

2) "Trochu mi též uniká logika označování barevnými (plnými či prázdnými) kosočtverečky u vlastností entit. Nejde mi o plný či prázdný kosočtverec, snad jsem správně pochopila, že plný musí mít vždy zadánu hodnotu, prázdný nemusí, ale trochu mi unikají barvy. Proč je jeden červený a druhý modrý?"
Červená barva označuje atribut (budoucí sloupec tabulky), který je cizím klíčem a uskutečňuje tedy vazbu s primárním klíčem ve druhé tabulce.
Může být trochu matoucí, že vazby mezi tabulkami v ER diagramu programu Workbench nejdou přímo od cizího k primárnímu klíči, ale jen orientačně od jedné entity (tabulky) k druhé. V Base už čáry vazeb směrují jasně.

3) "Mohu zadat pouze TIME, DATE nebo TIME/DATE. Zjistila jsem, že mohu zadat typ DATE a ve vlastnostech provést opravu tak, že vymažu měsíc a den a ponechám pouze rok, snad to tak bude fungovat. Mám starší verzi Base nebo proč nemohu najít typ pole YEAR?"
Myslím, že v Base je to zatím přesně tak, jak píšete. Není tedy těžké nastavit si typ jen na zobrazení roku.

Děkuji Vám za pochvalu, to je milé. Snad pro Vás budou užitečné i další díly.
user avatar Sunnies
Odpovědět
Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
17. 03. 2011, 10:18:11
Dobrý den pane profesore,

děkuji Vám za odpověď a vysvětlení. Jakmile jsem si přečetla vysvětlení vazby 1-1 hned mi došlo, že jsem trouba, protože je to logické a mohlo mne to též samotnou napadnout. Byla to vlastně jedniná vazba, o které se "nemluvilo", hmm, logika. Snad mne omlouvá, že Baze je pro mne nová a Vaše články čtu jako učebnici a bezmezně jí věřím a občas zapomínám používat i hlavu.

Pochvala je zcela na místě, jse sekáč, že si dáte práci s tvorbou užitečné příručky a zveřejníte ji tak, že za to nemáte vůbec nic kromě pár pochvalných komentářů. Strávila jsem hodně času hledáním příručky nebo třeba i semináře či školení, kde bych se něco naučila, leč výsledkem byla velká nula. Byla jsem vlastně rozhodnuta OOO odinstalovat a nechat to být, protože jsem nenašla nic a nikoho, kdo by byl ochoten pomoci. Měla jsem nějaké příručky pro ACCESS, ale jsou příliš teoretické a složité a aplikovat je do Base bylo pro mne nemožné.

Krásný den.
e.
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
17. 03. 2011, 19:40:59
Já děkuji za Váš dotaz - je vidět, že je dost věcí, na které v textu zapomenu nebo už na ně není místo (i tak mě v redakci vícekrát vytknuli, že články jsou moc dlouhé - jak hodnotíte délku článků seriálu Vy?).

Musím Vás ale opravit, redaktoři za články od redakce dostávají i něco zaplaceno. Není to sice tolik, že bych články psal kvůli penězům, ale potěší to, a v tom je třeba ocenit pana Bíbra a další, kteří portál založili a vedou a kteří tyto peníze zajistí; bez aspoň symbolického ohodnocení by toho přeci jen asi autoři časem nechali. Mějte se pěkně.
user avatar Sunnies
Odpovědět
Re:Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
18. 03. 2011, 08:12:33
Dobrý den pane profesore,

jednotlivé články - kapitoly jsou dost dlouhé, to je pravda. Jenže, pokud podle nich má někdo pracovat, tedy reálně zkoušet vytvořit databázi, nemohou být kratší. To proto, že jen těžko si dokáži představit, že mi něco řeknete o entitách (tabulkách) a pak mi řeknete atributy (sloupce) Vám vysvětlím příště. To je možné ve škole, ale při "distančním" studiu to dost dobře nejde. Jiná by byla možnost, kdyby kapitoly byly krátké a opravdu se věnovaly jen jednomu právě probíranému tématu. Ovšem v takovém případě by musely vyjít zároveň všechny kapitoly obecně ucelené části tématu. Případně by mohla být kapitola páteřní, která obecně projde celé téma, ale z ní by nutně musely být odkazy na podkapitoly, které vysvětlí jednotlivá témata podrobně viz kupříkladu odkaz na Lee Richardsona a jeho vysvětlení vazeb (bylo velmi krátké a zároveň hutné, přečetla jsem to velmi rychle a pochopila co mi mělo již dříve dojít a ještě další informace, které jsem prostě nenašla). Jinak by byla celá "příručka" na úrovni té od Gradui tuším o Accessu o které jsem již hovořila, krásná vázaná, červená, leč k nepotřebě.

Díky vysvětlení o obolu, který autor dostane, jsem pochopila i dotaz páně Otty pod první kapitolou. Měla bych malý návrh. Jistě nás bude více, co byli otrávení tím, že jsme sice měli nástroj, ale netušili jsme, jak s ním pracovat. Vytvoření brožury třeba v samizdatové podobě by jistě rádo koupilo více lidí a byla-li by kupříkladu možnost jednodenního semináře na toto téma, jistě by bylo více lidí ochotných zaplatit si jak seminář tak i brožuru. Myslila jsem si, že OOO je takový software, který je legálně zdarma a platí se právě za ten "nadstandard", či-li brožury, kurzy.

Krásný den.
e.
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
20. 03. 2011, 17:23:14
Dobrý den. To je zajímavý námět, nevím, jestli portál podobné akce pořádá, závěrečná příručka časem vyjde zřejmě zadarmo. Nevím, jestli by bylo víc lidí, kteří by o takovou akci měli zájem.
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
17. 03. 2011, 19:49:08
Omluva: v předchozím příspěvku jsem jako zakladatele portálu uvedl omylem pana Bíbra, ve skutečnosti jde o pana Vlastimila Otta. Ve spěchu se mi to popletlo, pan Bíbr je ovšem také zajímavý člověk se zásluhami v oblasti podpory svobodného software, je vedoucím autorského týmu, který vydává mj. velmi kvalitní knihy o linuxových distribucích Ubuntu a Mandriva. Doporučuji!
user avatar Josef
Odpovědět
Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
29. 03. 2012, 19:38:33
Take dekuji za skvely clanek. Jen s tim YEAR mi to nefunguje tak, jak bych cekal. Zadam hodnout [DATE] a ve vlastnostech si ji upravim, aby se zobrazovalo jen YYYY, ale po zadani roku napriklad 1992 mi to prepise v tabulce na 1905. Nevim, jak to udelat spravne, poradi prosim nekdo? Diky
user avatar Josef
Odpovědět
Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
29. 03. 2012, 19:49:25
Ted jsem prisel na to, ze pokud do formulare zadam rok ve formatu 1.1.1992, v tabulce se ulozi jako 1992. Ale jiste to jde udelat nejak elegantneji, abych si nemusel vymyslet cele datum? Zadat jako vstup NUMERIC o delce ctyri znaky by asi nicemu nevadilo?
user avatar Esteban
Odpovědět
Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
21. 03. 2011, 13:37:18
Hodne marnej pruvodce
user avatar alex
Odpovědět
Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
21. 03. 2011, 14:17:05
Pane Estebane měl byste se nad sebou zamyslet.Jestli se vám tento průvodce nelíbí tak si utvořte vlastní.
user avatar Esteban
Odpovědět
Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
21. 03. 2011, 14:20:11
Udelal bych, ale narozdil od zdejsich "odborniku" nemam volny cas na rozdavani a kdyz uz, tak maji o me sluzby zajem na vyssich mistech nez na nejakych strankach, kde si to precte tak 5 lidi tydne.....
user avatar Sunnies
Odpovědět
Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
24. 03. 2011, 09:47:53
Vážený pane Estebane,
pokud nemáte čas na takovéhle hlouposti, pak se divím, proč jej tedy ztrácíte. Na druhou stranu, pokud ovládáte báze, tak se nedivím, že Vám tento seriál k ničemu není. Jenže bohužel je nás dost, kterým k něčemu je. A to bude asi ten rozdíl. A rozdíl bude ještě asi v uvažování a nadutosti. Vy sice něco umíte (možná), ale jste příliš namyšlený a hloupý, abyste to zadarmo někomu poskytl. V tom asi je ten problém, že? Chtěl byste za to pořádné prachy a proto Vám připadá snažení pana Svobody jako nesmysl, když on je ochoten to co umí dát veřejně k dispozici. Za to mu patří dík a ne slabomyslné odsouzení od chudáka.
Krásný den.
e.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
24. 03. 2011, 16:54:16
Ale no tak, pane kolego... to nevidíte, že člověk píšící pod nickem Esteban je duševně nemocný člověk trpící navíc stihomamem? Netřeba na něj reagovat a redakci prosím o vymazání jeho lejn.
Pane Svobodo, díky....
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
24. 03. 2011, 22:43:55
Třeba mladý Esteban časem trochu zmoudří a obrousí své hrany, ale Estebanův táta se už asi nezmění a Estebanova máma by ho za podobné výroky měla dávno vykopnout z bytu. Paní Estebanová, nedejte se!
Ale možná nám rodinka chtěla připomenout něco jiného a milého:
Sirotek je naše máma - 4. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků
Sirotková je náš táta - nápis, který nějaký vandal připsal ke 4. Nápisu JC v liptákovské hospodě u Sirotků.
(http://www.cimrman.at/list.php?l=9&str=S)
user avatar Esteban
Odpovědět
Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
21. 03. 2011, 14:20:16
Udelal bych, ale narozdil od zdejsich "odborniku" nemam volny cas na rozdavani a kdyz uz, tak maji o me sluzby zajem na vyssich mistech nez na nejakych strankach, kde si to precte tak 5 lidi tydne.....
user avatar Jiří
Odpovědět
Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
30. 05. 2011, 15:17:37
Dobrý den,
pro mně je to vysvětleno bohužel nedostatečně podrobně. Nemáte někdo příklad udělaný, třeba i tu jednodušší variantu, poslali byste mi ji mailem jako odb soubor? Nechápu jak nastavit správně ty vazby a v podstatě jsem ještě nepochopil ani jak využívat ten celý program Base. Přitom Calcu rozumím na nejvyšší úrovni a nakonec umím v něm asi i to co normálně řeší databázové programy vč. zamezení duplicit, maker apod.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Práce s databází Base z OpenOffice.org (6) – Tabulky databáze Knihovna a vazby mezi nimi
31. 05. 2011, 11:37:25
"Přitom Calcu rozumím na nejvyšší úrovni a nakonec umím v něm asi i to co normálně řeší databázové programy"

Tak tam vidim rozpor :-)

Doporucil bych nejaky obecny serial o databazich at vite, o co vlastne jde a pak pujde snadneji i Base.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Josef Svoboda

Josef Svoboda

J. Svoboda učí M, F a IVT na Gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí

 
 
 
woo jaw demo hz