Nakreslete síť hrací kostky – cvičení v Draw

draw.png V tomto cvičení pro vektorový editor Draw vytvoříte síť hrací kostky třeba pro hru „Člověče, nezlob se“. Síť by se pak dala vystřihnout a slepit. Úkol je na první pohled jednoduchý, ale naší snahou bude, aby byla síť zcela přesná (pak může být vystřižená kostka pěkná). K tomu vám pomohou právě některé vlastnosti (možnosti) vektorového editoru, které ve článku použijeme.  

Procvičované činnosti

 • Klávesa [Shift] při kreslení čtverce

 • Duplikování objektů: dle potřeby se změnou velikosti, polohy, nastavení počtu kopií a úhlu otočení

 • Klávesa [Shift] pro společný výběr více objektů

 • Zarovnávání dvou objektů

 • Přesouvání objektů vpřed či vzad

 • Rozmístění více než dvou objektů

 • Přichytávání k okraji objektu

 • Použití magnetického účinku mřížky stránky

 • Rozbití objektu na mnohoúhelník (popř. na Bézierovu křivku)

 • Úprava mnohoúhelníku přesunem bodů (panel Upravit body)

 • Užitečnost práce s vrstvami

Naplánujme si práci

 1. Stěna kostky: Nejdřív nakreslíte na zkoušku jednu stěnu kostky, abyste se seznámili s nástroji. Pro přesné rozmístění ok (puntíků) vytvoříte duplikováním zmenšenou kopii obrysu kostky a rozmístíte oka nástrojem Zarovnání, vyzkoušíte si také nástroj rozmístění objektů a přichytávání k okraji objektu. Nastavíte vhodně barvy kostky i ok.

 2. Síť kostky: Vložíte novou vrstvu (předchozí uzamknete) a v ní připravíte mřížku se zachytáváním (s magnetickými účinky) a nakreslíte už načisto vzorovou stěnu kostky i s vhodnou barvou a s pomocným zmenšeným obrysem. Pomocí mřížky pak tuto stěnu nakopírujete pro vytvoření dalších pěti stěn. Vznikne tak přesná síť kostky. Vrstvu se sítí kostky uzamknete.

 3. Chlopně pro slepení: Do další vrstvy nakreslíte pomocné „chlopně“ pro budoucí možné slepení kostky. Použijete obdélníky kolem stěn, ty rozbijete na mnohoúhelníky pro možnost zkosení rohů chlopně. I vrstvu chlopní uzamknete.

 4. Nakreslení a rozmístění ok: Vytvoříte třetí vrstvu, ve které zduplikujete potřebný počet ok. Ta obarvíte a potom přesně (nástroji z bodu A) rozmístíte na stěny kostky.

 5. Odstranění pomocných okrajů: Nakonec se vrátíte do vrstvy se sítí, odemknete ji a odstraníte pomocné zmenšené okraje stěn, které jste použili k přesnému rozmístění ok.

A) Nejdřív nakreslete na zkoušku jednu stěnu kostky

 

Obrázek 1: Ikona nástroje ObdélníkObrázek 1: Ikona nástroje Obdélník

Obrys kostky: Zatím se obejdete bez magnetických účinků mřížky. Vyberte na spod ním panelu nástrojů Kresba nástroj Obdélník (Obrázek 1).

Pokud při kreslení obdélníku podržíte stisknutou klávesu [Shift], bude se kreslit čtverec. Zatím se můžete spokojit s přednastavenou barvou (pravděpodobně Modrá 8) – Obrázek 2.

 

Obrázek 2: Nakreslený čtverecObrázek 2: Nakreslený čtverec

Pomocný zmenšený obrys pro zarovnání ok: Budoucí oka chceme rozmístit na stěně zcela přesně. K tomu se dá použít např. pomocný zmenšený obrys kostky (vytvoříte ho duplikováním) a nástroj Zarovnání. Pokud není kostka vybrána, klikněte na ni myší a zvolte Úpravy | Duplikovat... (popř. volba [Shift-F3]). V takto otevřeném dialogovém okně (Obrázek 3) s názvem Duplikovat nastavte v našem případě Zvětšení a Umístění zduplikovaného objektu.

 

 

Obrázek 3: Dialogové okno DuplikovatObrázek 3: Dialogové okno Duplikovat

 

Obrázek 4: Stěna s pomocným vnitřním obrysemObrázek 4: Stěna s pomocným vnitřním obrysem

Protože chcete vytvořit zmenšeninu obrysu stěny, zvolte hodnotu Zvětšení zápornou, např. –0,8 cm (podle velikosti nakreslené stěny). Potřebujete, aby zmenšenina byla umístěna uprostřed původní stěny, takže v Umístění zadejte polovinu hodnoty zvětšení, ale kladnou: 0,4 cm. Vyzkoušejte hodnoty podle potřeby, výsledek ukazuje Obrázek 4.

Oka kostky, duplikování

 

Obrázek 5: Nakreslené první okoObrázek 5: Nakreslené první oko

Vytvoření prvního oka (puntíku): První oko nakreslete jako kružnici nástrojem Elipsa (je vidět na Obrázku 1 vedle obdélníku) opět s pomocí klávesy [Shift] (Obrázek 5).

 

Nakreslení dalších ok nástrojem Duplikovat...: Je-li první oko vybráno (popř. vyberte myší), otevřete opět dialogové okno Duplikovat (volbou Úpravy | Duplikovat...). Nyní vám nejde o změnu velikosti, proto volbě Zvětšení nastavte hodnotu 0 cm. V Umístění zadejte rozumnou hodnotu, která nastaví vzdálenost dalších zduplikovaných ok, např. 1 cm. Postačí nastavení jen ve směru osy X, směr Y může mít hodnotu 0 cm. Důležitá je ale volba Počet kopií v horní části okna (Obrázek 6). Pro jednu stěnu vám postačí nastavit číslo 5 – s prvním okem tak získáte celkem šest ok, jak ukazuje Obrázek 7.

 

Obrázek 6: Volby okna DuplikovatObrázek 6: Volby okna Duplikovat

Obrázek 7: Vytvořená oka kostkyObrázek 7: Vytvořená oka kostky

 

 

Umístění ok na kostku

Snažte se, aby oka byla rozmístěna zcela přesně. Abyste si úkon důkladně procvičili, zvolte třeba stěnu s pěti oky. Jako v mnohých jiných úlohách i zde lze použít víc postupů. Nabízí se

 • použití mřížky se zachytáváním (s „magnetickými“ účinky);

 • nástroj Zarovnání ok s pomocným objektem – proto jste si přichystali zmenšeninu obrysu stěny;

 • nástroj Rozmístění umožňující zarovnat více než dva objekty pomocí dvou krajních;

 • nastavením přichytávání objektů k okraji jiného objektu (Nástroje | Volby...).

Pro první oka zkuste druhou možnost: nástroj Zarovnání, potom – obzvláště pro oka uprostřed stěny – použijte třetí nástroj: Rozmístění. Nakonec vyzkoušejte přichytávání objektů k okraji jiného objektu jako velmi šikovný nástroj editoru Draw, kterým byste zde mohli dobře nahradit Zarovnání. Mřížku v tomto návodu nepoužíváme, ale kdybyste jí nastavili větší hustotu, byla by asi také dobrým pomocníkem.

Krajní oka a nástroj Zarovnání

Obrázek 8: Výběr dvou objektů (pomocného čtverce a prvního oka)Obrázek 8: Výběr dvou objektů (pomocného čtverce a prvního oka)

Kvůli možnosti přesného umístění ok nástrojem Zarovnání jste si připravili pomocný menší obrys okraje stěny. Vyberte tento obrys a k němu ještě jedno z ok (třeba to nejbližší). Pro společný výběr více objektů použijte při kliknutí na druhý (další) objekt stisk klávesy [Shift]. Draw signalizuje výběr více objektů odpovídajícím rozšířením oblasti s vyznačenými rohy a středy stran. Navíc čtverečky v těchto bodech přebarví z modré na zelenou barvu. Světle modré (nebo azurové) čtverečky ukazují tedy jeden vybraný objekt, světle zelené ukazují skupinu objektů. Vaše situace je na Obrázku 8 (porovnejte ho popř. s předchozími, kde byl vybrán jen jeden objekt).

Nyní vyvolejte nástroj Zarovnání volbou Změnit | Zarovnání a vyberte nejdřív z horních tří možností (horizontální zarovnání) Vlevo a potom znovu stejným nástrojem ze spodních tří možností (vertikální zarovnání) volbu Nahoru.

Předpokladem těchto voleb je ale poloha pomocného čtverce a oka zhruba jako na předchozím obrázku, protože nástroj Zarovnat pracuje tak, že třeba při zarovnání vlevo se vybrané objekty zarovnají podle objektu, který je nejvíc vlevo, při zarovnání nahoru se zarovná k objektu, který je na stránce nejvýš apod. Zvolením uvedených možností (Vlevo, Nahoru) tedy přesunete první oko doleva nahoru podle pomocného obrysu, protože právě tento obrys je vzhledem k druhému objektu (oku) umístěn vlevo i nahoře. Výsledek přesunu je na Obrázku 10.

 

Obrázek 10: První oko jste zarovnali doleva nahoruObrázek 10: První oko jste zarovnali doleva nahoru

Druhé oko zkuste umístit do pravého dolního rohu. Z fungování nástroje Zarovnání ale plyne, že musíte nejdřív zarovnávané oko přesunout vzhledem ke stěně doleva: pokud chcete zarovnávat oko k pravému okraji pomocného obrysu, musí být i tento obrys vpravo vzhledem k oku; kdybychom ponechali vpravo oko, nepřesunulo by se oko k obrysu, ale obrys k oku. Neboli oko musíte nejdříve posunout doleva (Obrázek 11). Potom můžeme v nástroji Zarovnání zvolit postupně možnosti Vpravo a Dolů.

Obrázek 11: Příprava před zarovnáním druhého oka vpravo dolůObrázek 11: Příprava před zarovnáním druhého oka vpravo dolů

Problém se zarovnáním může nastat u třetího oka, které bychom chtěli umístit do středu stěny. Zarovnání na střed podle pomocného čtverce nebude fungovat dobře, dokud neumístíte oko kamkoliv do čtverce (Obrázek 12). Pak už oko zarovnáte zcela přesně na střed volbami Zarovnání | Na střed a Zarovnání | Střed.

 

Obrázek 12: Příprava před zarovnáním třetího oka na středObrázek 12: Příprava před zarovnáním třetího oka na střed

 

Střední oko a nástroj Rozmístění

Pro zarovnání na střed byste mohli použít také další nástroj: Rozmístění. Pro jeho použití je třeba aspoň tří vybraných objektů. Pokud chcete vyzkoušet nástroj i přípravu k němu, vraťte třeba obrázek o jeden či dva kroky zpět ([Ctrl-z]), ať se třetí oko vrátí na počáteční místo, a umístěte ho opět nahrubo někam mezi dvě předchozí, jak jste to udělali před chvílí (viz předchozí Obrázek 11).

Dialogové okno Rozmístění otevřete volbou Změnit | Rozmístit... V takto otevřeném dialogovém okně nastavte způsob rozmístění, pro naši potřebu připadá v úvahu více možností, např. Na střed nebo Mezery (Obrázek 13). Přesné zarovnání ok pak vidíte na Obrázku 14.

 

Obrázek 13: Okno RozmístěníObrázek 13: Okno Rozmístění

Obrázek 14: Oka byla přesně rozmístěnaObrázek 14: Oka byla přesně rozmístěna

Zbývající oka a režim přichytávání objektů k okraji jiného objektu

Přichytávání k okraji objektu jsme si nechali nakonec, ale je velmi šikovné a jistě se vám zalíbí. Tento režim ale musíte nastavit. Použijte volbu Nástroje | Volby..., vyberte OpenOffice.org Draw a zde sekci Mřížka. Kromě volby Zachytit na mřížku (bude se vám hodit při tvorbě sítě kostky) zatrhněte i volbu Na rámec objektu v sekci Zachytit. Je možno nastavit i vzdálenost, na kterou se magnetický účinek začne projevovat (můžete ponechat přednastavených pět pixelů).

Teď je přesné umístění zbývajících dvou ok do volných rohů nejsnadnější: stačí oko vybrat a přemístit do blízkosti pomocného čtverce, přiskočí už k němu samo!

Obrázek 15: Hotová stěna kostkyObrázek 15: Hotová stěna kostky

Až si v dalším bodě B) vytvoříte síť kostky, můžete si všechny předchozí možnosti přesného rozmístění ok znovu vyzkoušet a rozhodnout se, která vám nejvíc vyhovuje. U hranic objektu je ale jistě nejrychlejší právě poslední z uvedených metod.

Na závěr potřebujeme odstranit pomocný menší čtverec. Jednou možností je posunout jej v obrázku níže volbou Změnit | Uspořádat... Druhá možnost: pokud máte jistotu, že pomocný okraj už nebudete potřebovat, stačí ho prostě smazat klávesou [Del]. Výsledek této úvodní části, ve které jste se seznámili s nástroji, je na Obrázku 15.

B) Nakreslete síť tělesa (kostky)

Dle plánu vložíte novou vrstvu (předchozí uzamknete) a v ní připravíte mřížku se zachytáváním (s magnetickými účinky) a nakreslíte už načisto vzorovou stěnu kostky i s vhodnou barvou a s pomocným zmenšeným obrysem. Pomocí mřížky pak tuto stěnu nakopírujete pro vytvoření dalších pěti stěn. Vznikne tak přesná síť kostky. I vrstvu se sítí kostky uzamknete.

Vložení nové vrstvy: Novou vrstvu vytvořte volbou Vložit | Vrstva..., popř. klikněte pravým tlačítkem myši na karty vrstev ve spodní části okna Draw a z kontextového menu zvolte Vložit vrstvu... (Obrázek 16).

Obrázek 16: kontextová nabídka ze záložek jednotlivých vrstev v DrawObrázek 16: kontextová nabídka ze záložek jednotlivých vrstev v Draw

Novou vrstvu pojmenujte např. Síť kostky. Původní vrstvu s pokusnou stěnou (má název Formát) uzamkněte: na její název (karta vrstvy Formát v dolní části okna Draw) klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte volbu Upravit vrstvu... a v dialogovém okně se stejným názvem zatrhněte volbu Uzamčená. Nyní už není možné ve vrstvě cokoliv vybrat, natož pokazit, smazat apod. Na konci práce můžete tuto vrstvu zneviditelnit.

INFO V nové vrstvě zobrazte mřížku s „magnetickým“ účinkem. Postup je uveden výše v kapitole Zbývající oka a režim přichytávání objektů k okraji jiného objektu.

První stěna kostky: Nakreslíte ji nástrojem Obdélník stejně jako na začátku části A), ale díky mřížce není nutné přibrat na pomoc klávesu [Shift], pomůže vám přichytávání na mřížku. Pomocí nástroje Styl oblasti výplň na panelu nástrojů Čára a výplň (obrázek 17) nastavte požadovanou barvu stěny.

Obrázek 17: Styl oblasti výplňObrázek 17: Styl oblasti výplň

Duplikováním vytvořte ještě zmenšený obrys stěny – pomůcku pro budoucí rozmístění ok – a můžete mu pro přehlednost nastavit jinou barvu, třeba bílou (Obrázek 18).

Obrázek 18: První stěna kostky s mřížkouObrázek 18: První stěna kostky s mřížkou

Nakopírování stěny na dalších pět stěn – vytvoření sítě kostky: Vyberte tažením myši celou stěnu (čtvercové úchyty kolem oblasti získají zelenou barvu). Zvolte Úpravy | Duplikovat... a nastavte nulové hodnoty pro zvětšení šířky a výšky i nulový posun ve směru osy X. Posun ve směru osy Y přizpůsobte své kresbě, dle předchozího Obrázku 17 jsme nastavili 5 cm. Nezapomeňte na počet kopií – tři.

Obrázek 19: Síť kostkyObrázek 19: Síť kostky

INFO Bylo ovšem také možné použít kopírování a opakované vložení s tím, že vloženou stěnu hned posunete v mřížce na potřebné místo. Tento postup aspoň zkuste pro zbývající dvě stěny vlevo a vpravo v tradiční síti kostky (Obrázek 19). Síť máte připravenou. Zbývá uzamknout vrstvu – viz začátek části B).

C) Chlopně pro slepení kostky

Plán: Vytvoříte další vrstvu a do ní přikreslíte k síti pomocné „chlopně“ pro možné slepení kostky. Použijete obdélníky kolem stěn, které rozbijete na mnohoúhelníky pro možnost zkosení rohů chlopně. I vrstvu chlopní nakonec uzamknete.

Nejdřív tedy vytvořte další vrstvu, pojmenujte ji např. Chlopně. Nástrojem Obdélník přikreslete zatím jednu obdélníkovou chlopeň. Obdélník vyberte (objeví se modré úchyty) a převeďte na křivku volbou Změnit | Převést | Na mnohoúhelník. Převod objektu na mnohoúhelník se projeví tak, že zůstanou jen modré čtverečky ve vrcholech mnohoúhelníku (ze středů stran zmizí). Zároveň se automaticky objeví plovoucí panel Upravit body (Obrázek 20) nebo si ho zobrazte kliknutím na ikonu Body na spodním panelu nástrojů Kresba. Nyní je možné vybrat krajní body obdélníku a upravit tvar chlopně (Obrázek 21).

Obrázek 20: Panel Upravit bodyObrázek 20: Panel Upravit body

Obrázek 21: Hotová chlopeňObrázek 21: Hotová chlopeň

Kopírování a otáčení chlopní: Hotovou chlopeň nyní můžete snadno kopírovat, vkládat a pomocí přichytávání na mřížku přesouvat, popř. ještě otočit, a to buď od ruky volbou Změnit | Rotovat, nebo lépe zcela přesně – o 90 ° – už známou volbou Úpravy | Duplikovat, tentokrát však využijete možnosti nastavit pro duplikovaný objekt úhel. Nakonec i vrstvu s chlopněmi uzamkněte.

D) Nakreslení a rozmístění ok

Plán: Vytvoříte třetí vrstvu (s názvem např. Oka), ve které zduplikujete potřebný počet ok. Ta nejlépe ještě před duplikováním vhodně obarvíte a potom přesně (nástroji z bodu A) rozmístíte na stěny kostky. Vzpomeňte si, že součet ok na protějších stěnách kostky je vždy 7, celkem tedy budete potřebovat 7 × 3 = 21 ok.

Tento bod už jistě nepotřebuje další komentář, popř. se vraťte k pokynům v bodu A), kde jsme kreslili první stěnu. Mohli byste sice odemknout původní vrstvu (s názvem Formát) a zkopírovat si z ní do nové vrstvy vzorové oko kostky – rychlejší ale bude oko znovu nakreslit v nové vrstvě. Nakonec vrstvu s oky pro jistotu uzamkněte.

E) Odstranění pomocných okrajů

Nakonec se vraťte do vrstvy se sítí, odemkněte ji a odstraňte pomocné zmenšené okraje stěn, které jste použili k přesnému rozmístění ok. Obrázek je hotov. Možná vylepšení na závěr: pokud odemknete jen vrstvu ok, můžete je tažením myši všechna najednou vybrat a změnit třeba barvu čáry kolem ok z černé na barvu ok. Podobně lze odemknout jen vrstvu sítě a po výběru všech stěn zeslabit čáru sítě. Práce s vrstvami je výhodná! Výsledek by mohl vypadat jako na Obrázku 22.

Obrázek 22: Výsledný obrázekObrázek 22: Výsledný obrázek

(Jako ve škole) Průměr: 2.76 | Hodnotilo: 25
 

Komentáře

user avatar vojtech blazek
Odpovědět
Nakreslete síť hrací kostky – cvičení v Draw
30. 03. 2022, 12:49:09
skvělý tutorial
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nakreslete síť hrací kostky – cvičení v Draw
30. 03. 2022, 21:06:37
Podobný tu: https://www.openoffice.cz/navody/draw-vytvorte-si-clovece-nezlob-se
user avatar Mirai 3
Odpovědět
Nakreslete síť hrací kostky – c
30. 06. 2022, 21:49:42
miluju to, chtěl bych vám dát nabídku přednášet příští rok na FM city festu!

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz