Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících

srovnani_office.jpg Přestože jde u kancelářských balíků do značné míry o software integrovaný do jednoho celku, stále se rozlišují jednotlivé programy, v nichž se pracuje. Proto je při porovnávání balíků potřeba vnímat každý tento program samostatně a postavit ho vedle obdobných programů z ostatních balíků.  

Textový procesor

Je jednoznačně nejpoužívanější součástí každého kancelářského balíku. Slouží především ke psaní textů (dopisů, obchodních a právních dokumentů, článků, návodů, ...), ať již se následně používají přímo v podobě dokumentových souborů, tisknou se nebo se třeba v nějaké formě publikují na webu.


Datové formáty

06.png

LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Import formátů1

ODF, OOXML, MS Word (verze 5–2003, XML), OpenOffice.org 1, Lotus WordPro, WordPerfect, MS Works, UOF, DocBook, Hangul, ClarisWorks/AppleWorks, DOCMaker, Fullwrite Professional, HanMac Word-K, Lightway Text, MacWrite, Mariner Write, MindWrite, Nisus Writer, TeachText/SimpleText, Tex-Edit, WriteNow, WritePlus, Z-Write, eDoc, RTF, T602, HTML, holý text, PDF2

ODF, OOXML, MS Word (verze 5–2003, XML), OpenOffice.org 1, UOF, Hangul, RTF, T602, HTML, holý text

OOXML, ODF, MS Word (verze 97–2003, XML), WordPerfect, RTF, HTML, holý text, PDF, získání textu3

Export formátů1

ODF, OOXML4, MS Word (verze 97–2003, XML), RTF, HTML, DocBook, UOF, PDF, holý text

ODF, MS Word (verze 6–2003, XML), RTF, HTML, UOF, PDF, holý text

OOXML5, ODF, MS Word (verze 97–2003, XML), RTF, HTML, PDF, XPS, holý text

Poznámky:
 1. Jsou uvedeny i vlastní (nativní) formáty aplikací.
 2. Import PDF do aplikace je možný, ale jeho funkčnost není dokonalá (zejména jsou problémy s vizuální podobou).
 3. Jedná se o možnost získat (extrahovat) čitelný text z libovolného souboru. AOO a LO toto umějí také, ale není to u nich jako samostatný „formát“.
 4. Lze ukládat jak do striktního OOXML, tak i do formátu Microsoft Office 2007/2010.
 5. Lze ukládat jak do striktního OOXML, tak i do nativního formátu Microsoft Office (používaného od verze 2007).


Zobrazení a formátování dokumentu

07.png

LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Zobrazení

tisk, web, celá obrazovka (osnova v okně navigátoru)

čtení, tisk, web, celá obrazovka, osnova, koncept

Formátování

přímé formátování, styly, šablony

Druhy stylů

odstavec, znak, rámec, stránka, seznam

rychlé styly (motivy, barvy, písma, mezery mezi odstavci), písma, odstavce

Možnost získání stylů

nové vytvoření, odvození, styl z výběru, styl z jiné šablony/dokumentu

nové vytvoření, odvození, styl z výběru

Styly stránek sudá/lichá1

ano

jen ručně

Poznámky:
 1. Je myšlena možnost, aby měly sudé a liché stránky automaticky jiný styl.


Jazykové nástroje

08.png

LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Automatické opravy

tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb1, dokončování slov2, automatické texty, další akce

tabulka náhrad, výjimky, opravy častých chyb1, další akce

Kontrola pravopisu a gramatiky – volba jazyka

celý text, odstavec, výběr

celý text

Synonyma

nepříliš rozsáhlá zásoba2 středně rozsáhlá zásoba3

Dělení slov

automatické (styl odstavce, vlastnosti odstavce), ruční

automatické, ruční

České slovníky

komunitní

Microsoft ve spolupráci s ÚJČ AV ČR

Poznámky:
 1. Různé opravy typu „první dvě písmena velká“, nechtěné stisknutí Caps Lock, „cizí“ uvozovky apod.
 2. Dokončování založené na slovech použitých v dokumentu (s případnou ruční úpravou) a na globálním slovníku.
 3. Aplikace jen málokdy dokáže najít synonymum pro slovo nebo slovní spojení.
 4. Aplikace dokáže najít synonymum pro slovo nebo slovní spojení častěji než u bodu 3, ale u mnoha slov selže.


Obrázky a tabulky

09.png

LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Práce s obrázky

rozsáhlé možnosti1

Formáty obrázků

BMP, DXF, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PGM, PCD, PCT, PCX, PGM, PNG, PPM, PSD, RAS, SGF, SGV, SVG, SVM, TGA, TIFF, WMF, XBM, XPM 

BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, PICT, PNG, TIFF, WMF, WPG

Tabulky

rozsáhlé možnosti2

Poznámky:
 1. U obrázků lze měnit velikost, pozici, obtékání, různě je upravovat (uvnitř aplikace i externě) atd.
 2. S tabulkami lze pracovat pomocí rozsáhlé škály funkcí a nastavení, jak pro celou tabulku, tak pro řádky, sloupce a buňky.


Tisk, hromadná korespondence

10.png

LibreOffice Writer

Apache OpenOffice Writer

Microsoft Word

Možnosti tisku

rozvržení1, rozsah, výběr druhu objektů2, tisková úloha3, náhled5 rozvržení1, rozsah, okraje4, výběr druhu objektů2, tisková úloha3,  náhled5

Hromadná korespondence – druhy

dopis, e-mail, obálka, štítek

Hromadná korespondence – zdroje dat

ruční vytvoření, databázové soubory (LibreOffice Base6, MS Access, DBF), tabulky (ODF, MS Excel, CSV), textové soubory

ruční vytvoření, kontakty Outlook, databázové soubory (MS Access, DBF), tabulky (MS Excel, CSV), připojení (ODBC, MS Data Link), textové dokumenty (MS Word, ODF, RTF, HTML, holý text)

Poznámky:
 1. Počet stránek na list papíru a související nastavení.
 2. Možnost tisknout/netisknout poznámky, pozadí, objekty atd.
 3. Nastavení související se zařazováním stránek, pořadím tisku apod.
 4. Lze nastavovat jiné okraje, než jsou nastaveny ve vlastnostech stránek dokumentu.
 5. Náhled tiskové podoby dokumentu.
 6. Připojení na databáze a různé další zdroje (např. adresáře Mozilla Thunderbird) se řeší prostřednictvím databáze LO/AOO Base. V programu Writer se pouze vybere takto vytvořený soubor programu Base.


Tabulkový procesor

Obsahuje práci s tabulkami – především výpočty a formátované zobrazení. Z tabulek se dále vytvářejí grafy, do tabulek lze provazovat i data z jiných zdrojů.

LibreOffice Calc 4.1 LibreOffice Calc 4.1


Datové formáty

11.png

LibreOffice Calc

Apache OpenOffice Calc

Microsoft Excel

Import formátů1

ODF, OOXML, OpenOffice.org 1, UOF, Microsoft Excel (4–2010), DIF, DBF, HTML, 1-2-3, Quattro Pro, RTF, SYLK, CSV

OOXML, ODF, Microsoft Excel (4–2010), MDB, SYLK, DIF, HTML, CSV, holý text

Export formátů1

ODF, OOXML, OpenOffice 1, UOF, Microsoft Excel (97–2010, XML), DIF, DBF, HTML, SYLK, CSV, PDF

ODF, OpenOffice 1, UOF, Microsoft Excel (5–2010, XML), DIF, DBF, HTML, SYLK, CSV, PDF

OOXML, ODF, XML, Microsoft Excel (5–2003, XML), CSV, DIF, SYLK, holý text, PDF, XPS

Poznámky:
 1. Pro formáty platí totéž, jako v případě textového procesoru.


Výpočty v tabulkách

12.png

LibreOffice Calc

Apache OpenOffice Calc

Microsoft Excel

Práce se vzorci1

klávesnice, myš, makra

Výpočetní funkce

anglické názvy2 některé názvy česky3

Max. počet řádků a sloupců

1048576,1024

1048576,16384

Poznámky:
 1. Myšleny jsou možnosti sestavování vzorců pro výpočty.
 2. Ve všech jazycích jsou výpočetní funkce pojmenovány stejně – podle původních názvů v angličtině.
 3. Většina funkcí je přeložena do jazyka prostředí aplikace (tj. u české verze do češtiny). Některé specializovanější funkce jsou nazvány anglicky.


Grafy, kontingenční tabulky, filtry

13.png

LibreOffice Calc

Apache OpenOffice Calc

Microsoft Excel

Práce s grafy

interaktivní tvorba1 přímé vložení2

Vzhled grafů

2D, 3D (včetně osvětlovacího modelu)

Kontingenční tabulky

tabulka, datové zdroje přes LO Base3

tabulka, datové zdroje přes AOO Base3

Tabulka, text, webové datové zdroje, externí připojení (SQL server, OData, Azure Marketplace, Microsoft Query)

Filtry

automatické4, standardní5, rozšířené6 interaktivní7
Poznámky:
 1. Interaktivní tvorbou se rozumí obousměrný pohyb v průvodci vytvoření grafem, přičemž se graf vložený na list ihned mění podle úprav prováděný v průvodci.
 2. Není použit žádný průvodce, po výběru dat se kliknutím na požadovaný typ grafu v rozbalovací nabídce na ribbonu přímo vloží daný graf, který lze následně upravovat.
 3. Externí datové zdroje (databáze apod.) se využívají prostřednictvím souboru LO/AOO Base (viz Textový procesor). Výchozí instalace obsahuje zdroj bibliografickými informacemi.
 4. Automatický filtr je interaktivní mechanismus použitelný po výběru záhlaví tabulky (následně lze volit kritéria pro filtraci).
 5. Standardní filtr spočívá ve volbě výběrových kritérií na vybranou oblast dat v tabulce.
 6. Filtrace pomocí kritérií zadávaných do tabulky pod zkopírované záhlaví.
 7. Zhruba odpovídá automatickým filtrům v LO/AOO.

aoo-calc.png Apache OpenOffice Calc 4.0


Nástroj pro tvorbu prezentací

Je užitečný hlavně pro tvorbu obchodních prezentací, přednášek, ale i jiné účely.


Datové formáty

14.png

LibreOffice Impress

Apache OpenOffice Impress

Microsoft PowerPoint

Import formátů1

ODF, OOXML, OpenOffice 1, UOF, Microsoft PowerPoint (97–2010, XML), CGM, PDF

ODF, OOXML, OpenOffice 1, UOF, Microsoft PowerPoint (97–2010, XML), CGM

OOXML, ODF, Microsoft PowerPoint (97–2010, XML), HTML

Export formátů 2

ODF, OOXML, OpenOffice 1, UOF, Microsoft PowerPoint (97–2010, XML), HTML, XHTML, PDF, SWF, BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF, XPM, PWP

ODF, OpenOffice 1, UOF, Microsoft PowerPoint (97–XP), HTML, PDF, SWF, BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF, XPM, PWP

OOXML, ODF, Microsoft PowerPoint (97–2010), PDF, XPS, MPEG-4, WMV, GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, WMF, EMF, RTF

Poznámky:
 1. Pro formáty platí totéž jako v případě textového procesoru.


Tvorba prezentací a další funkce

15.png

LibreOffice Impress

Apache OpenOffice Impress

Microsoft PowerPoint

Tvorba prezentací

předlohy1, rozvržení, tabulkové vzhledy, přechody, vlastní animace, ruční tvorba

motivy vzhledu a rozvržení2, přechody, animace, ruční tvorba

Nastavení prezentace

rozsah3, typ4, prezentační monitor, další možnosti5

Pohyb v prezentaci

klávesnice, myš6, automaticky

Prezentační efekty a animace

plynulé, předdefinované nebo vlastní, možnost zvuku

Poznámky:
 1. Balíky mají práci s předlohami (šablony, pozadí) řešenu odlišně. V AOO lze přímo přejít na on-line nabídku dalších předloh.
 2. Motivy vzhledu a rozvržení v zásadě odpovídají předlohám a rozvržení v LO/AOO.
 3. Výběr jen části snímků k prezentování.
 4. Jakým způsobem se bude prezentovat – celá obrazovka, okno atd.
 5. Další vlastnosti prezentace, například ovládání, barvy pro kreslení a ukazovátko apod.
 6. Místo myši lze použít i jiné ukazovací zařízení nebo ovladač.

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013


Databázový nástroj

Slouží jako jednoduchý nástroj pro práci s databází – jak z hlediska vlastního uložení dat, tak z hlediska přístupu k nim (formuláře, sestavy apod.). Může také poskytovat přístup k datům dalším programům z kancelářského balíku.


Datové formáty

16.png

LibreOffice Base

Apache OpenOffice Base

Microsoft Access

Import formátů1

LO/AOO Base, adresáře (SeaMonkey, Thunderbird, MS Outlook, MS Windows), MS Access, tabulka ODF, DBF, ADO, text, ODBC, JDBC, LDAP, MySQL, PostgreSQL

LO/AOO Base, adresáře (SeaMonkey, Thunderbird, MS Outlook, MS Windows), MS Access, tabulka ODF, DBF, ADO, Adabas D, text, ODBC, JDBC, LDAP, MySQL

Access, SharePoint Foundation, Excel, Exchange, Outlook, text, ODBC

Export formátů

nelze2, nepřímo ODS a ODT

Excel, Word, HTML, XML, SharePoint, PDF, XPS, text, ODBC

Poznámky:
 1. Je myšlena možnost vytvoření formuláře pro tabulku v režimu 1:1 (tj. formulář bude obsahovat pole přesně odpovídající sloupcům tabulky).


Práce s databázemi a další funkce

17.png

LibreOffice Base

Apache OpenOffice Base

Microsoft Access

Tvorba databáze

graficky, průvodce, SQL

šablony, graficky

Tvorba aplikace k databázi (formuláře, sestavy)

graficky, průvodce

rychlé vytvoření1, graficky, průvodce

Ladicí nástroje

SQL konzole

analýza výkonu, analýza tabulky

Poznámky:
 1. Je myšlena možnost vytvoření formuláře pro tabulku v režimu 1:1 (tj. formulář bude obsahovat pole přesně odpovídající sloupcům tabulky).


Co ještě balíky obsahují

Uvedené programy jsou obsaženy ve všech porovnávaných balících. Kromě nich obsahují balíky i další programy:

LibreOffice, Apache OpenOffice

 • Draw – Kreslicí nástroj, který byl již zmíněn v první dílu souvislosti s editací PDF. Je určen pro jednoduché vektorové kreslení, zejména různých diagramů, schémat, orientačních kreseb apod. Obdobným nástrojem je Microsoft Visio, které ale není přímou součástí Microsoft Office.
 • Math – Editor matematických vzorců. Umožňuje snadno vytvářet a upravovat matematické vzorce a rovnice. Je vhodný například pro učebnice, skripta, výukové příklady atd.

Microsoft Office

 • InfoPath Designer – Program pro tvorbu formulářů pro sběr strukturovaných dat.
 • InfoPath Filler – Program pro vyplňování formulářů vytvořených programem InfoPath Designer.
 • Lync – Komunikační klient pro instant messaging. Připojuje se na Microsoft Lync Server. 
 • OneNote – Aplikace pro tvorbu poznámek (psaných, kreslených, obsahujících různý další obsah atd.).
 • Outlook – Program pro správu osobních informací (e-mail, kalendář, úkoly, kontakty).
 • Publisher – Aplikace pro desktop publishing, tedy přípravu (sazbu, montáž) knih, časopisů a dalších podobných tiskovin.

Dostupnost jednotlivých aplikací v balíku Microsoft Office se liší podle jednotlivých edicí.


Co, kam, za kolik

V posledním díle se dočtete o tom, jaké možnosti jsou k dispozici ohledně licencování balíků, kolik který balík/verze/edice stojí a co obsahuje, jaké jsou podmínky užití a jak je to s podporou. To všechno je potřeba pro rozhodování, jaký balík pro konkrétní nasazení zvolit.

(Jako ve škole) Průměr: 1.62 | Hodnotilo: 8
 

Komentáře

user avatar lp.
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
9. 10. 2013, 13:28:14
Trochu mne to zklamalo. Podobných srovnání jsou na internetu tuny a prakticky se několik let nemění.

Bylo by asi férové říci, že LO/AOO jsou dnes zhruba na úrovní mso 2003, což byl dobrý balík, stále se používá a pro většinu uživatelů je naprosto postačující, ms je o 10 let dále.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
9. 10. 2013, 13:59:54
Souhlasim se vsim, co jste napsal.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
9. 10. 2013, 18:50:20
Je zajímavé, že jsem ty "tuny" nikde neviděl. Srovnání se objevují, ale ne v tomto rozsahu. Rovněž není pravdou, že by se to neměnilo. Stačí se podívat, jak se liší toto srovnání a to, které jsem psal před dvěma lety (na LinuxEXPRESu).

"O 10 let dále" neznamená směrem k lepšímu. Jsou to hlavně překopávky GUI, které někomu vyhovovat mohou a jinému nikoliv (plus ve 2013 ten tlak na ukládání na SkyDrive). Co se mi v MSO líbí, je možnost náhledu změn, aniž by se musely potvrzovat (to v AOO/LO citelně chybí).
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
9. 10. 2013, 15:59:12
Na rozdíl od škarohlídů mně se přehled líbí. Už proto, že je užitečný a protože vím, jakou k... práci dá něco podobného sestavit.

Zásadně nesouhlasím s tvrzením, že LO odpovídá MSO 2003. To je prostě čiročirý nesmysl. Software602 kdysi porovnával OO tuším verze 2.4 s MSO 2007. Bylo to fifty-fifty, trochu navrch měl OO.
user avatar lp.
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
9. 10. 2013, 18:47:36
Užitek a množství práce spolu nemusí korelovat. Z přehledu mohu získat dojem, že nejsou porovnávány kancelářské balíky, ale konverzní utility.
Ostatní porovnávané oblasti (po odstranění nepřesností) ukazují, že balíky umí skoro totéž. Uživatele ovšem zajímá jak to mohou dělat.

Word se od verze 2003 do 2010 moc nezmněnil.
Základy psaní Word i Writer umí podobně, práce se styly u obou také není nic moc. Rozdíl je ve slovnících, kontrole gramatiky, podpoře týmu (sledování změn, sdílení), práce s objekty. Writer tady neumí co uměl word 2003.
Excel se se asi měnil nejvíce. Calc tady hodně nestíhá:
Grafy: lze kombinovat různé typy, minigrafy, vzorce (jména) v datech
Filtry: Více filtrů na listu, práce s datumem, napojení tabulek na vzorce, styl tabulky,
Kont. tabulky: Ohromný rozdíl ve vytváření, práce s datumy, průřezy, kontingenční grafy, počítaná pole a položky, průřezy, ...
řešitel: od v 2010 podstatné rozšíření
analytické nástroje: Podobný doplněk pro oo zatím nestíhá.
řada dalších vychytávek (mj. mazání duplicit, vzorce v nakreslených objektech, ...)
Calc se zatím blíží možnostem excelu 2003
powerpoint: určité rozšíření ve v 2007, řada vychytávek, prezentace přes web, ...
impres je na úrovni 2003 (funkčně zaostává, ale vytváří jinak vypadající prezentace, používám ho raději)

Takže, v některých detailech je OO před verzí 2003, v jiných zatím zaostává. Je třeba i přiznat, že o řadě zmíněných funkcí mso naprostá většina uživatelů neví a tak je v oo nepostrádá. Celkově podle mne jde o úroveň 2003.

Za zmínku asi stojí také agresivní integrace skydrive do mso.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
9. 10. 2013, 16:49:58
U nas v kancelarich jsou verze MSO XP(2001) a 2003. Jede to jak z praku, vsechno funguje a s nicim neni problem. To o AOO rict nemuzu. Stejne tak v zenine skole MSO 2003 do lonskeho (letosniho? nepametam) roku. O tech jsem proste nevedel. Coz opet nemohu rict o VLASTNICH OO u me ve skole.
user avatar Pavel Romančík
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
10. 10. 2013, 12:34:31
Libre Office nepoužívám z důvodu, že při tisku formátu .doc nedodrží nastavená ohraničení buněk (rámečků) Vše je uhraničeno jen jednoduchou tenkou linkou. Apache Open Office tato ohraničení vytiskne správně.
Předpokládám, že je to věc nastavení předvoleb programu, ovšem běžným laickým nastavením preferencí u Libre Office jsem nedokázal nastavit správný tisk rámečků.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
10. 10. 2013, 13:25:55
Pokud to dělá aktuální verze LibreOffice, ohlašte to prosím jako chybu: http://www.openoffice.cz/faq/oznameni-chyby
user avatar Miro
Odpovědět
Re:Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
10. 10. 2013, 16:43:42
Já bych ještě doplnil u LO formát wps z již neexistující sady MS Works (tuším od nějaká verze 4), a to včetně grafiky - Word to (překvapivě) neotevře.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
10. 10. 2013, 17:24:45
Děkuji za upozornění, ten mi unikl, doplním ho tam. V minulém srovnání to bylo přesně opačně, Word 2010 ho dokázal otevřít, Writer v LO nikoli.
user avatar Miro
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
11. 10. 2013, 09:28:21
To není možné. Works jsem začal používat na počátku devadesátých let a mám tady dokumenty z několika starých verzí Works z let 1995 až 2004 a ve Wordu 2007 a 2010 (a snad i 2003) to nelze korektně otevřít, aniž by to byla změť myšáků. Works v sobě obsahoval jednoduchý grafický editor a pouze Writer v LO (AOO jsem nezkoušel) tyto dokumenty otevře včetně grafiky tak, jak to bylo vytvořeno. A otevírat to šlo i ve starších verzích LO. Trochu problém je s nejstaršími dokumenty, které pochází z hodně staré verze, provozované na Windows 3.11, kde je jiné kódování, ale mimo pár písmen si to stále drží formu a je to čitelné. Ve Wordu není šance tyto staré soubory normálně otevřít. Já byl právě hodně překvapen, že Writer byl schopen zobrazit i vloženou grafiku u téměř dvacet let starých dokumentů.
Mohu pokračovat s tabulkami ve formátu wks. Excel to nezná vůbec, Calc to otevře bez formátování, po výběru kódování lze "pouze" přečíst text v buňkách. Ale i to je úspěch.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
11. 10. 2013, 14:05:53
Pokud se dařilo ty dokumenty pro Works otevírat i ve starších verzích LO Writeru, tím lépe. Oficiálně však podpora nebyla, stejně jako není ani dnes v Calcu (a co jsem zkoušel otevírat staré tabulkové soubory MS Works, tak to nefungovalo).
user avatar TiS.
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
11. 10. 2013, 19:16:05
Mohli bychom si uvědomit, že 99 % lidí minimálně vůbec nezajímají nějaké pokročilé funkce v kancelářských balících, zejména mám na mysli Excel vs. Calc. Writer nebo Word slouží primárně k psaní obyčejných kancelářských dokumentů, různých zpráv, dopisů atd. Excel/Calc zase drtivá většina lidí nepoužije na nic jiného než vytvoření tabulek se základními funkcemi (pokud vůbec).

Stále se porovnává neporovnatelné. Pokud chceme hodnotit, měli bychom si na stůl vyložit karty, na kterých bude jasně uvedeno, co chceme s těmi programy dělat a za jakým účelem (např. finanční analytik vs. sekretářka ředitele vs. např. student filosofické fakulty nebo domácí kutil). Pokud se budu rozhodovat, jaký softvér si pořídím, neměl bych se rozhodovat podle funkcí, které mi jsou k ničemu. Nekoupím si kolo za padesát tisíc, abych na něm najel dva tisíce kilometrů za rok. Koupím třeba od jiného výrobce za dvacet a budu spokojený. Lze vůbec porovnávat kvalitu těchto kol, pokud nevezmu v úvahu účel a náklady? Pokud dobře slouží účelu, obě budou stejně dobré. A takto je to se vším.

Také by se mělo hodnotit, v čem mne určitý softvér omezuje a v čem nikoli. Ze srovnání lze odvodit, že takový MS Word mě omezí mnohem více při práci s různými typy dokumentů, protože podporuje nejméně formátů. Pro mne osobně zásadní věc, pro někoho ne. Stejně tak mne MSO omezí v tvorbě vektorové grafiky, což se nedá říct o AOO/LO s aplikací Draw. A obráceně bychom také našli příklady.

Docela mě mrzí, že se vůbec nebere v úvahu, že v AOO/LO je také nějaký editor vektorové grafiky. Autor článku píše něco o "jednoduchém" editoru. Tak v tomto případě si představuji spíš něco srovnatelného s Malováním, resp. Paintbrushem, nebo WordPadem (zoufalost a bída). Řekl bych, že autor se ani nesnažil v něm moc pracovat. Já jsem v Draw začínal s vektorovou grafikou (a vlastně i tak trochu skončil, protože se jí už nevěnuji) a mohu potvrdit, že opak je pravdou: jedná se o pokročilý editor! Nelze srovnávat s např. Inkscapem, ale pokud by se trochu zapracovalo, potenciál zde je obrovský. Hlavně chci ale říct, že ve 2D se zde dá nakreslit skoro cokoli, což mám samozřejmě vyzkoušeno. Pro mne je tato součást zásadní pro práci v OO nejen při zpracování různě obtížných grafik k textům a obrovská přednost tohoto balíku, na kterou se zapomíná.

Také by mne docela zajímalo, kolik lidí, kteří nějak ze zásady straní MS Office, je používá na nějaké pokročilé úrovni, případně kolik z nich používá OpenOffice na pokročilé úrovni. Já používám v pokročilém módu jen AOO a nedovolil bych si z neznalosti hodnotit MSO ve směru, ve kterém je neznán, takže nechci odsuzovat. Nicméně bych rád poznamenal, že ve svém okolí bývám běžně svědkem takového přístupu stran uživatelů MS Office.

Za největší nedostatek produktů OO považuji absolutní absenci základních i podrobných manuálů na trhu s knihami!
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
11. 10. 2013, 19:56:05
Ano, absence manuálů a příruček, nejlépe tištěných, je velký problém (nějaké existují - ostatně jsem se před lety na nějaké příručce také podílel - ale celkově tu nic moc není; aktuálně to nejlepší, co v této oblasti existuje, jsou články publikované zde). Bohužel se ale jaksi nedostává autorů, kteří by je napsali.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
12. 10. 2013, 02:31:33
Musím souhlasit. I když práce s Draw je mizerná (implementace interface kancelářského programu do grafického není žádná lahůdka), Draw dokáže divy. Např. podpora pro 3D objekty je fantastická. Dodnes mi leží v šuplíku velké téma ke zpracování - právě toto.
user avatar Jiří Blaha
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků a jejich používání
14. 11. 2013, 17:26:51
Ze svých zkušeností vím že:Word je zbytečně složitý a v defaultním nastavení rozhodněnneí uživatelskz příliš intuitivní, Calc je oproti Excelu na tom hůře (např. možnosti grafů), prezentace OO poslané mailem se neotvírají korektně a při otvírání OO dokumentů v MSO je porušeno formátování - což podle mne otvírá dost podstatný obecnější problém.

Na školách se totiž "vyučují" z 90% pouze Microsoftí produkty - předpokládám, že na základě poskytnutí těchto produktů našemu MŠ za "výhodnou" cenu. Ale co dál ? Představa, že svému dítku koupím balík MS Ofisů, aby mohlo zdárně udělat za DÚ prezentaci do IVT je je pro mě scestná, protože open systémy stačí na běžnou kanc. práci , tak jak někdo přede mnou rovněž konstatoval.
Nastává otázka, za co jsem ochoten platit - jestli opravdu za funkce, které potřebuji, nebo za něco, co nevyužiji, ale nutí mne k tomu obecný stav,který MS z výše uvedených důvodů nahrává. Nebo to prostě vyřešíme, jak je zvykem - MSO někde craknu a mám po problémech, s žádnou kompaktibilitou nemusím zápasit .
Takže co je zdarma, půjde zřejmně časem do kytek, pokud tyto projekty nedotuje někdo nějak jinak, protože vývoj něco stojí a zejména jeho rychlost je pak znát na výsledných produktech - jejich kvalitě a tudíž praktickému využití.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků a jejich používání
14. 11. 2013, 18:12:50
Je smutný fakt, že se na školách zhusta (naštěstí ne úplně všude!) učí používat jednotlivé programy tak, že už jen s jinou verzí téhož programu pak žáci neumějí pracovat. Neučí se koncepci práce, učí se klikat na ikonky. Že těžce převažuje Microsoft Office je do značné míry výsledek ohromného marketingového tlaku vydatně podpořený vstřícností vlád a ministrů školství vůči Microsoftu (různá memoranda porozumění, rámcové smlouvy atd.).

Jinak problémů s kompatibilitou formátů postupně ubývá. Není to stále dokonalé (ostatně i Microsoft začal "svůj" formát OOXML plně podporovat až v MSO 2013; specifikace formátu je mimořádně rozsáhlá), ale je to na slušné úrovni.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Srovnání kancelářských balíků a jejich používání
14. 11. 2013, 22:00:54
Pane Jelinku, jenom si dovolim upozornit, ze vyuka klikanim na ikonky jde zprasit stejne tak v MSO v LO i AOO.
Pokud pominu licencni prednosti AOO/LO, lze ucit kvalitne na MSO i nekvalitne na AOO/LO.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání kancelářských balíků a jejich používání
14. 11. 2013, 22:07:17
Ano, výuku lze zprasit v čemkoliv. Ale když se takhe učí v konkrétním programu (kterým je zde nejčastěji MSO), vytváří se určitá závislost na daném programu. Tak jsem to myslel.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Srovnání kancelářských balíků a jejich používání
14. 11. 2013, 22:22:37
Ano, jako ucitel a spravce IT, ktery prosazuje AOO rozumim, ale pro uzivatele je zavislost na baliku problemem, at je jim kterykoliv balik, dokonce v dnesni dobe je svym zpusobem problemem, kdyz zak projde skolou na LO/AOO, ale v praxi po nem bude pravdepodobne vyzadovan MSO. Muj zak to teoreticky bude mit tezsi...
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
14. 11. 2013, 22:49:44
Krom práce na tomto webu (plném dospělých lidí :-) ) spravuju a vypomáhám šéfredaktorovi webu www.exospace.cz. V tomto zhruba desetičlenném seskupení jsou kluci 13 až 19 let (plus nějací další, ale vyjma mě a jednoho 44tiletého kolegy se nikdo nepodílí na psaném obsahu). Dva jsou navíc Slováci.

Realita. Ano, u nás v ČR i na Slovensku se masově používá MS Office a OO nebo LO buď okrajově, nebo vůbec ne. Myslím, že bych mohl kolegy - studenty středních škol (u nejmladších jde o víceletá gymnázia) požádat o jejich názor k věci a zkušenosti ze školy. Na tom gymnáziu - výhradně MSO, na největší škole u nás, kam chodí 16tiletý Filip, opět jen MSO. Proč? Skoro to evokuje dojem o podplácení. Tyhle školy zadarmo vyrábějí Microsoftu další klienty. Za naše peníze. Je to v rozporu s dobrými mravy.
user avatar Robert Hlavatý
Odpovědět
Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
24. 10. 2014, 10:31:19
Mnohý profesor IT na středních školách pravděpodobně neovládá jiný balík než od MS... Dcera vypracovala do školy prezentaci v LO a uložila na školní server v požadovaném formátu a byla jí vrácena jako špatně zpracovaná.. Až po té co jsem se vložil a zaslal i screen shoty a upozornění aby dceři nenutil práci na jím upřednostněném dotovaném školním systému ale že úkoly budeme i nadále zpracovávat na LO pak jí teprve práci uznal..
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
24. 10. 2014, 13:16:47
Díky za vaši odvahu a za to, že jste se se svými zkušenostmi podělil.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Srovnání kancelářských balíků: Programy v balících
24. 10. 2014, 16:37:17
Hypoteticky:

Co kdyz byla spatne zpracovana, bez ohledu na to, ze byla vytvorena v jinem baliku?
Ja kdybych byl "profesorem" na stredni, tak prace bez pouziti stylu by byla take vracena. (Jeste, ze nejsem, to by bylo rodicu nasranych...)

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz