OpenOffice.org vo výrobnej firme 18 – Mzdy 2

calc.png Dnes budete pokračovať tvorbou dokumentu mzdy data.ods , ktorý slúži hlavne na výpočet a sumarizáciu miezd. Ďalšími jeho úlohami sú vkladanie pracovníkov do systému, výpočet dovoleniek, náhrad za PN a vytvorenie mzdových listov pracovníkov.    

Ako vzorové dokumenty sú na stiahnutie súbory mzdy data.ods a pracovná zmluva.ots. Súbor s makrami je ten istý, ako v predchádzajúcom diele. Makrá využívajú aj iné makrá a funkcie uložené v module ovladanie (diel 4).

Skladba dokumentu

Samotný dokument sa zdá byť dosť zložitý, nakoľko obsahuje pätnásť listov no je to len počiatočné zdanie. V orientácii a pohybe po dokumente pomáhajú ovládacie prvky a tlačidlá, ktoré sú prepojené s makrami, a pomocou ktorých sa presúvate po dokumente na žiadané miesto.

Ako prvý list je list menu, ktorý slúži ako vstupný list a obsahuje štyri tlačidlá pre prechod na iné listy.

 

Navigačné menu v liste menuNavigačné menu v liste menu

 

Všetky tlačidlá je pre ich sfunkčnenie potrebné prepojiť s príslušnými makrami v module mzdy.

Názvy všetkých listov, ktoré obsahuje dokument sú nasledovné: menu, pracovníci, export, mesačný sumár, tabulka mesačný sumár, tabulka ml, mzdové listy, data, tabulka N, tabulky D, Výpočet N, VýpočetD, pásky, pracovník, tabulka vstupy. Tieto listy si vložte do čistého zošitu a ten si potom uložte do priečinka databázy, ako mzdy data.ods.

Listy v zošite mzdy data.odsListy v zošite mzdy data.ods

Teraz začnete tam, kde ste minule skončili a to pri exporte dát zo šablóny mzdy.ots. Tieto dáta sa pomocou makra prekopírujú do listu data v tomto dokumente. Zatiaľ si môžete v tomto liste ponechať dáta z ukážkového súboru. Ako ste si iste všimli, za oblasťou s dátami sú ešte ďalšie stĺpce s pomocnými výpočtami. Tieto slúžia k tomu, aby mohli byť dáta spracované v tabuľkách sprievodcu dátami (nakoľko sa niektoré dáta opakujú a vy potrebujete mať jedinečné dáta napríklad k výpočtu nemocenských náhrad). Do tejto oblasti AW:BB si vložte vzorce podľa vzorového dokumentu.

Mesačný sumár

K tomu aby ste mohli skompletizovať mesačné mzdy vám slúžia hlavne tieto tri listy: tabulka mesačný sumár, mesačný sumár a pásky.

List tabulka mesačný sumár

List pozostáva s tabuľky sprievodcu dátami, vytvorenej na základe oblasti A1:BB1000 listu data. Túto tabuľku si vytvorte. V nasledujúcej oblasti J6:AU50 sú vzorce pre získanie ďalších dát z listu data. Riadok 6 (hlavička s nadpismi) musí obsahovať presné názvy hlavičiek príslušných stĺpcov z listu data, nakoľko podľa nej sú prevádzané vyhľadávania.

Tabuľka sprievodcu dátami v liste tabulka mesačný sumárTabuľka sprievodcu dátami v liste tabulka mesačný sumár

Filter tabuľky sprievodcu dátami v liste tabulka mesačný sumárFilter tabuľky sprievodcu dátami v liste tabulka mesačný sumár

Dáta, ktoré chcete zobraziť v mesačnom sumári, si určite jednoduchým vybraním roku a mesiaca na vrchu tabuľky sprievodcu dátami.

Tu si vyberiete mesiac a rok pre zobrazenie mesačného sumáruTu si vyberiete mesiac a rok pre zobrazenie mesačného sumáru

List mesačný sumár

Tento list sa laicky nazýva aj výplatná listina. Pozostáva zo sformátovanej tabuľky, kde sú pomocou vzorcov usporiadané dáta z predošlého listu tabulka mesačný sumár. List sa tlačí na tri strany na šírku a oblasť tlače je zadaná $A$1:$AW$20. Tlač je vykonaná pomocou makra tlacit_sumar, v module mzdy, v knižnici firma. Pri tlači je počítané s nastavením tlače - tlačiť len vybrané listy (viď. OpenOffice.org vo výrobnej firme 1). Makro je inicializované pomocou tlačidla Vytlačiť mesačný sumár v liste tabulka mesačný sumár.

Nastavenie oblasti tlače v liste mesačný sumárNastavenie oblasti tlače v liste mesačný sumár

List pásky

List, ako už jeho názov napovedá, sú výplatné pásky pre zamestnancov. Podobne ako predošlý list sú tu sformátované tabuľky, kde každá je vyhradená pre jedného zamestnanca. Dáta sú tu brané pomocou vzorcov z listu tabulka mesačný sumár. Oblasť tlače je $A$1:$O$79. Je to pre 8 zamestnancov, no každý si to samozrejme prispôsobí podľa svojich potrieb. Tlač je vykonaná podobne ako v liste mesačný sumár, a to pomocou tlačidla v liste tabulka mesačný sumár, s názvom Vytlačiť pásky, prepojeného s makrom tlacit_pasky, v module mzdy, v knižnici firma.

Mzdové listy

List tabulka ml a list mzdové listy

Táto dvojica listov je podobná predchádzajúcim, kde v liste tabulka ml je tabuľka sprievodcu dátami, vytvorená na základe oblasti A1:BB1000 listu data. V oblasti J7:AV18 sú podobne ako v liste tabulka mesačný sumár vyhľadané pomocou vzorcov ďalšie dáta. List mzdové listy zobrazuje tieto dáta. Tlačová oblasť je v ňom definovaná $A$1:$AU$27 a tlačí sa na dve strany na šírku.

Náhľad tlače strany1 mzdového listuNáhľad tlače strany1 mzdového listu

Náhľad tlače strany2 mzdového listuNáhľad tlače strany2 mzdového listu

Pracovníci

List pracovník

List slúži na vkladanie nového pracovníka do systému, alebo zmenu dát pracovníka, ktorý už vložený je.

List pracovníkList pracovník

Dáta sa vkladajú do buniek s modrým pozadím. Riadok 2 je určený pre export dát pomocou makra exportuj_pracovnika, v module mzdy, v knižnici firma. Makro je inicializované pomocou tlačidla exportuj / zmeň – údaje. Pri vkladaní dát je na začiatku potrebné určiť, aký typ pracovnej zmluvy bude pracovník mať. Pri zmene dát jestvujúceho pracovníka, je potrebné zaškrtnúť zaškrtávacie pole v bunke D24 ič.pôvodné, čo zabezpečí to, že pracovník nebude vložený ako nový, ale budú zmenené len jeho údaje. V niektorých bunkách sú kvôli zjednodušeniu zoznamy Dáta | Platnosť..., ktorých oblasti dát pre vás už nebude ťažké zistiť.

List pracovníci

V tomto liste si vyplňte hlavičky stĺpcov. Výpočty sú prevádzané len v prvom stĺpci, ostatné dáta sú prekopírovávané pomocou makra pri vkladaní, alebo editácii pracovníka z predošlého listu.

Dovolenky a náhrady za nemoc

Dovolenky

Na výpočet dovoleniek slúži dvojica listov tabulky D a Výpočet D, kde v prvom sú tri tabuľky sprievodcu dátami vytvorené opäť na základe dát v oblasti A1:BB1000 listu data. Druhý list obsahuje vzorce pre samotný výpočet výšky náhrady za dovolenku. Rozloženie dát a možnosti vybraté v tabuľkách si ľahko zistíte ak vyberiete nejakú bunku v tabuľke a vyvoláte pravým tlačidlom myši kontextovú ponuku. Následne vyberte možnosť Spustiť....

Kontextová ponuka Spustiť...Kontextová ponuka Spustiť...

Náhrady za nemoc

Náhrady za nemoc sú vypočítavané v listoch tabulka N a Výpočet N. Tu je v prvom liste podobne, ako v predchádzajúcom prípade tabuľka sprievodcu dátami vytvorená opäť na základe dát v oblasti A1:BB1000 listu data. Samotné výpočty náhrady za nemoc sú prevedené v liste Výpočet N.

List tabulka vstupy a export

Tento list slúži na editáciu všetkých dôležitých údajov, ktoré sa dosť často menia a slúžia ako základné premenné pre výpočty miezd. Sú tu okrem iného údaje minimálnej mzde, rôzne % odvodov a aj údaje o poisťovniach, ktoré sú napríklad podkladom pri vkladaní pracovníka. List export slúži, ako iné listy s týmto názvom v celom systéme, na export dát. Sú tu dáta z listu tabulka vstupy a všetky podklady potrebné pre výpočet mesačných miezd pracovníkov. Export prebieha do dokumentu mzdy.ots a je vykonaný pomocou makra export_data, umiestneného v module mzdy, v knižnici firma. Makro je inicializované udalosťou a to pri zatváraní dokumentu. Makro najskôr zaktualizuje všetky tabuľky sprievodcu dátami (čo sa potom prejaví v liste export) a následne aktuálne dáta prekopíruje do šablóny dokumentu mzdy.ots. Makro si k udalosti priraďte nasledovne: vyberte Nástroje | Prispôsobiť... a na karte Udalosti vyberte Zatvoriť dokument. Zvolte Priradiť - Makro a vyberte makro export_data. Teraz potvrďte (OK) a uložte dokument. Odteraz sa makro bude spúšťať pri každom zatváraní dokumentu, samozrejme v makre je obsiahnutá aj možnosť, keď budete chcieť zavrieť dokument bez exportu dát.

Priradenie makra na karte udalostiPriradenie makra na karte udalosti

Nakoniec v liste menu v bunke A29 je vzorček, ktorý vás upozorní na začiatku nového roku, pokiaľ by ste nerobili mzdy za december až v nasledujúcom roku, aby ste nezabudli vymeniť rok v tabuľke sprievodcu dátami s výpočtom náhrad za nemoc.

Pracovná zmluva

Posledným dokumentom, ktorý ponúkam ku mzdám, je šablóna dokumentu pracovná zmluva.ots. Dokument má dva listy, list pracovníci je prepojený s listom pracovníci v dokumente mzdy data.ods a list pracovná zmluva je listom, kde je možné vybrať v zozname v bunke B4 meno pracovníka a ostatné údaje sú už doplnené pomocou vzorcov. Tento list obsahuje aj Súhlas pracovníka s použitím osobných údajov na spracovanie mzdovej agendy. Oblasť tlače je definovaná $A$1:$E$50;$A$52:$E$143. Nakoniec stačí dokument vytlačiť a uložiť ho, napríklad, ako pracovná zmluva + meno pracovníka. Osobne mám pre každého pracovníka vytvorený osobitný priečinok, kde sú uložené dokumenty týkajúce sa len jeho.

Verím, že tieto dokumenty vám pomôžu pri práci. Nabudúce sa pozrieme ešte na zopár dokumentov a šablón používaných v firme v praxi.

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 7
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz