OpenOffice.org vo výrobnej firme 17 – Mzdy 1

calc.png Dokumenty ktoré budem popisovať ďalej, budú šablóna dokumentu mzdy.ots a dokument mzdy data.ods . Slúži na výpočet miezd jednotlivých pracovníkov.    

Táto dvojica dokumentov, ako už názov napovedá, slúži na výpočet miezd jednotlivých pracovníkov, kde prvotný vstup dát je pomocou dokumentu mzdy.ots. Dokument mzdy data.ods slúži ako databáza a zároveň aj pre výpočet dovoleniek, náhrady za nemoc, platených sviatkov a všetkého čo je ku mzdám potrebné, takže obsahuje aj mzdové listy a výplatné pásky.

Ako vzorové dokumenty sú na stiahnutie šablóna mzdy.ots a súbor s makrami mzdy.bas.

Dokument mzdy.ots

Dokument slúži na výpočet mesačnej mzdy jedného pracovníka a následný export do databázy (mzdy data.ods). Export je prevedený pomocou makra a po vyexportovaní dát je možné pokračovať vo výpočte mzdy ďalšieho pracovníka bez zatvorenia dokumentu. Obsahuje štyri listy: mzdy, vstupy, export a data, ktoré si vytvorte v novom dokumente a uložte ho pod názvom mzdy.ots v priečinku šablony.

 

Listy dokumentu mzdy.otsListy dokumentu mzdy.ots

 

Listy

List data slúži ako databáza, v ktorej sú obsiahnuté všetky údaje o vyúčtovanej mesačnej mzde pracovníka. Každý záznam má jedinečné číslo (niečo ako primárny kľúč databázy). Do tohto listu sa záznamy vkladajú, alebo upravujú, pomocou makra export, umiestneného v module mzdy, v knižnici firma. V tomto liste si vyplňte hlavičku podľa vzorového dokumentu.

 

List dataList data

 

List export slúži na export vyššie spomenutých dát do listu data. V tomto liste si vyplňte hlavičku a aj vzorce v riadku 2 podľa vzorového dokumentu.

 

List exportList export

 

List vstupy slúži ako podklad pre výpočty vo vzorcoch, ktoré sú v liste mzdy. Dáta sa sem prekopírovávajú z dokumentu mzdy data.ods. Sú tu položky, ktoré sa môžu častejšie meniť, tak keď sú v súbore data.ods upravené, sem sa prekopírujú už aktuálne.

 

List vstupyList vstupy

 

List mzdy je ten, v ktorom vykonávate výpočet mesačnej mzdy pracovníka. Je rozdelený na tri časti. Prvá časť A1:M35 je smenovka – sem sa vypisuje dochádzka (odpracované hodiny) a dopĺňa (upravuje sa mesačná mzda). Druhá časť K1:S27 je sumár, kde je už vypočítaná mesačná mzda a sú viditeľné všetky jej položky. Nakoniec tretia časť U1:Z101, je časť, kde sú pomocné výpočty. Dáta sa dopĺňajú len v prvej časti. Vzorce v liste si vyplňte podľa vzorového dokumentu.

 

Oblasť 1 listu mzdyOblasť 1 listu mzdy

 

Oblasť 2 listu mzdyOblasť 2 listu mzdy

 

Najskôr je pri výpočtoch miezd potrebné doplniť dátumy dní mesiaca, v ktorom chcete mzdu vypočítať. Toto je zabezpečené nasledovne: do bunky C1 je potrebné najskôr vložiť prvý deň mesiaca za ktorý chcete mzdu vypočítať. Následne spustíte pomocou tlačidla Doplniť dátum makro, s názvom doplnit_datum, ktoré je umiestnené v module mzdy, v knižnici firma. Makro nakopíruje do oblasti B4:B34 dátumy pre mesiac ktorého počiatočný dátum ste zadali.

 

Najskôr do bunky C1 doplňte dátumNajskôr do bunky C1 doplňte dátum

 

Bunky v oblasti C4:C34 sú podmienene formátované tak, aby sa pri doplnení hodín farba pozadia zmenila z červenej na bezfarebnú. Farba pozadia buniek, ktoré sú sobotou a nedeľou je čierna. Pracovníka si vyberiete zo zoznamu v bunke G1. Do oblasti C4:J34 sa dopĺňajú dáta podľa skutočných odpracovaných dní (sviatky dovolenky nemoc). Nie sú tu riešené príplatky za prácu nadčas a ani príplatky za pracu cez soboty, nedeľe a sviatky. Toto však nie je zložité vyriešiť vzorcami a doplniť do listu. Táto oblasť je tak isto podmienene formátovaná tak, že pri doplnení hodnoty v riadku sa farba pozadia buniek zmení na priehľadnú (bielu).

Mzda

V bunke M4 je vzorec ktorý vypočíta výšku mzdy podľa odpracovaných hodín a typu mzdy. Očíslovanie typu mzdy je nasledovné:

1 – mzda zmiešaná (úkolová, časová, podielová)

2 – mzda časová

3 - mzda úkolová

4 – mzda mesačná(fixná)

Tieto kódy sa nachádzajú v liste vstupy a určujete ich pri zadávaní nového pracovníka do systému v dokumente mzdy data.ods, odkiaľ sú sem prekopírované pomocou makra. Mzda je vypočítaná hodiny x výška hodinovej mzdy, ktorú má pracovník dohodnutú na pracovnej zmluve. Pri zapísaní hodnoty mzdy do bunky L4 je braná pre výpočet táto hodnota. Pri prázdnej bunke L4 je braná do výpočtu hodnota z bunky M4. Ďalej tu máte vzorec v bunke M7, ktorý vypočíta výšku prémií podľa súčtu buniek M4 a M5 a vynásobí percentom prémií. Toto % sa dá meniť rolovacím tlačidlom, ktoré je prepojené s bunkou M12. Odmeny, mzdu úkolovú a ročné zúčtovanie dane si do príslušných buniek dopĺňate v stĺpci L ručne.

 

Oblasť pre úpravu výšky mzdyOblasť pre úpravu výšky mzdy

 

Pri výške mzdy, ktorá by mala byť menšia ako štátom stanovená minimálna mzda vás na to upozorní vzorec v bunke K28. Tento vzorec kontroluje aj to, aby v smenovke nebol v jednom riadku zápis aj v bunke s hodinami a aj v inej bunke napríklad s dovolenkou. Pri takýchto stavoch sa v bunke K28 zobrazí nápis s upozornením.

 

Upozornenie na chybu v smenovkeUpozornenie na chybu v smenovke

 

V oblasti K15:K22 sú informácie o vykázaných hodinách, dňoch a výške náhrad pre pracovníka podľa popisov nachádzajúcich sa vedľa buniek. Časť K1:S27, ako som už vyššie písal je sumár a slúži pre výpočet ďalších potrebných náležitostí, akými sú odvody, daňový bónus, atd.. Všetko podľa popisov v tabuľke.

Percentá a typ odvodov v tomto dokumente je stanovený podľa legislatívy platnej na Slovensku.

A na samý koniec môže prísť export, ktorý zabezpečuje tlačidlo Uložiť. Toto je prepojené s makrom export, umiestneným v module mzdy, v knižnici firma.

 

Tlačidlo UložiťTlačidlo Uložiť

 

V makre si samozrejme prepíšte cesty podľa svojho umiestnenia, tu je použitá cesta z Linuxu /home/firma/mzdy/. Makro najskôr zistí či sa jedná o nový záznam a potom uloží zošit pod názvom mzdy "+mesiac+"/mzdy "+subor+".ods. Kde mesiac je číselná hodnota mesiaca a subor je meno pracovníka. Ďalej uloží dáta do listu data a následne sa spýta či chcete pokračovať vo vkladaní dát. Pokiaľ zvolíte áno tak vyčistí vložené dáta a môžete vkladať dáta pre nového pracovníka. Pokiaľ zvolíte nie, tak vyexportuje dáta do zošitu mzdy data.ods, uloží a zavrie zošit.

Pre moje potreby tento dokument zatiaľ úplne postačuje no samozrejme by sa ešte dal vylepšiť (napríklad o tie príplatky). Je na každom, aby si do toho zakomponoval to, čo potrebuje. Nabudúce si povieme niečo o dokumente mzdy data.ods.

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.40 | Hodnotilo: 10
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz