OpenOffice.org vo výrobnej firme 8 – Objednávka 2

calc.png Minule ste si vytvorili v dokumente objednávka prvý list, dnes si povieme niečo o ostatných listoch.  

List export

V liste si najskôr vyplňte hlavičku napríklad tak, ako je vo vzorovom súbore objednávka1.ods.

Táto hlavička je totožná aj v súbore objednávky.ods, ten si môžete zároveň vytvoriť a uložiť ho do priečinku databázy,  ktorý bol spomenutý v prvej časti seriálu. Do tohto súboru sa vám budú neskôr exportovať záznamy z novovytvorených objednávok/cenových ponúk a upravovať záznamy z už uložených no zmenených objednávok . Tento súbor má dva listy a to s názvom objednavky a ponuky.

Ak už v prvom riadku máte popisky, tak môžete vložiť vzorce do druhého riadku nasledovne:

Ako ste si všimli, popisky v prvom riadku vám korešpondujú s popiskami na liste objednávka.

Vzorce:

A2=IF(objednávka.C7=0;C2;objednávka.C7)
B2=objednávka.F4
C2=objednávka.L1+1
D2=objednávka.C6
E2=objednávka.H55
F2=objednávka.H57
G2=objednávka.B54

Až sa dostanete k bunke H2, čo je stĺpec Tovar1, táto hodnota zodpovedá prvej hodnote v tele objednávky a to v bunke B12, takže vzorec je =objednávka.B12.

I2=objednávka.D12
J2=objednávka.C12
K2=objednávka.I12

Tieto štyri za sebou nasledujúce stĺpce Tovar1, Množstvo1, cena1 a %zľavy1,  vám reprezentujú jeden riadok dát z tela listu objednávka.

Nasledovne budete postupovať až po %zľavy40 podobne ako vo faktúre (diel 2).

List spotreba

Tento list je pomocný list pre list výroby.

Hlavička tabuľky je v siedmom riadku a popisy musia byť presne také, ako vo vzorovom dokumente, nakoľko ich používajú vzorce na vyhľadávanie. Tieto popisky korešpondujú s popismi stĺpcov v liste kalkulácia.

Vzorce:

A8=objednávka.B12
B8=objednávka.D12

Tieto vzorce prekopírujte po riadok 47. Do buniek A48 a B48 si opäť vložíte tie isté vzorce, takže v A48=objednávka.B12 a v B48=objednávka.D12 a tieto si prekopírujete do ďalších 40 riadkov. Takto to urobíte 12 krát, takže skončíte na riadku 487.

Teraz ďalšie vzorce:

C8=IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(C$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)
D8=IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(D$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)
E8=IF(ISERR(IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(E$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)*B8);0;IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(E$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)*B8)

Tieto tri bunky si označte a prekopírujte po riadok 47.

C48=IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(F$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)
D48=IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(G$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)
E48=IF(ISERR(IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(H$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)*B8);0;IF(AND($B8>0;$B8<>" ");VLOOKUP($A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH(H$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)*B8)

Tieto vzorce prekopírujte do ďalších 40 riadkov. Ako vidíte, sú takmer totožné s predošlými, len s rozdielom vo funkcii MATCH(E$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0), kde sa mení kritérium vyhľadávania, takže v týchto 40 riadkoch vám vypočíta ďalšiu sadu popisov a to materiál 2, hrúbka 2 a mn 2. Takto budete postupovať opäť 12 krát, posledný vzorec bude v riadku 487.

Do buniek AN7 až AN18 si napíšte text MJ 1 až MJ 12, toto opäť korešponduje s hlavičkami stĺpcov v liste kalkulácia.

AM8=IF(A8<>" ";VLOOKUP(A8;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH($AN$7;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)

Prekopírovať po riadok 47.

AM48=IF(A48<>" ";VLOOKUP(A48;$kalkulácia.$A$1:$AY$995;MATCH($AN$8;$kalkulácia.$A$1:$AY$1;0);0);0)

Tak isto prekopírovať ďalších 40 riadkov. Zmena vo vzorci je znova vo funkcii MATCH($AN$8;..., kedy už hľadáme hodnotu MJ 2. Postup, ako ste už isto dedukovali, opakujte 12 krát a skončíte na riadku 487. Týmto je aj list spotreba kompletný.

List výroby

Tento list slúži na určenie druhu a množstva materiálov potrebných k výrobe jednotlivých výrobkov. Obsahuje okrem výpočtov aj dve tabuľky sprievodcu dátami, z ktorých jedna slúži ako podklad výpočtov a druhá je sumár materiálov. Máte tu ešte ovládací prvok – tlačidlo s názvom Späť na objednávku, ku ktorému bude priradené makro pre návrat na list objednávka.

Nakoľko je z tohto listu aj tlačový výstup, formátovanie a vyplnenie hlavičky je podľa nasledovného obrázku.

List výrobyList výroby

Oblasť tlače v tomto liste je $A$1:$J$58 a vložíte si ju ako v diele 2.

Vzorce:

A4=objednávka.F4 -odberateľ
G3=NOW() - dátum
G4=IF(objednávka.C6<>0;objednávka.C6;" ") - termín
G5=IF(objednávka.C7<>0;objednávka.C7;" ") - číslo objednávky

Bunky A9 až J48 sú podmienene formátované tak, aby sa vám zobrazilo ohraničenie presne podľa toho, kam až siahajú vyplnené dáta.

Dosiahnete to nasledovne:

Musíte si vytvoriť štýl, ktorý potom aplikujete v podmienenom formátovaní na bunku. Vyberte Formát | Štýly a Formátovanie | Nový štýl z výberu a zadajte si názov štýlu, čo chcete vytvoriť. Napríklad ohraničená.

Vytvorenie nového štýluVytvorenie nového štýlu

Potom si vytvorený štýl označíte v zozname štýlov a vyberiete upraviť.

Úprava štýluÚprava štýlu

Tu si určite okraje a potvrďte.

Určenie okrajovUrčenie okrajov

Teraz už máte urobený nový štýl s názvom ohraničená.

Označte si bunku A9 a vyberte vo Formát | Podmienené formátovanie. Do podmienky 1 zadajte vzorec IF($'list výroby'.$S4>0;1;0) a štýl bunky vyberte z roletového menu ten, ktorý ste práve vytvorili, takže ohraničená.

Podmienené formátovaniePodmienené formátovanie

Teraz si prekopírujte bunku A9 v riadku po bunku J9 , týmto ste si skopírovali podmienené formátovanie.

Teraz si vyplňte ďalšie vzorce.

A9=O4
B9=IF(ISTEXT($A9);VLOOKUP($A9;objednávka.$B$12:$E$51;3;0);" ")
C9=IF(ISTEXT($A9);VLOOKUP($A9;objednávka.$B$12:$E$51;4;0);" ")
D9=P4
E9=IF(Q4<>0;Q4;" "
F9=IF(AND(S4>0;R4="m2");ROUNDUP(S4/2;1);" ")

Označte A9:J9 a skopírujte po riadok 48, čím ste zároveň so vzorcami skopírovali aj podmienené formátovanie.

Prvú tabuľku sprievodcu dátami si vytvorte nasledovne:

Označte si oblasť A7:AM487 v liste spotreba a spustite sprievodcu dátami - Dáta | Sprievodca dátami | Spustiť. Definujte riadkové a dátové polia, zrušte súčty stĺpcov a riadkov a zadajte výsledok do $'list výroby'.$O$1, podľa nasledovného obrázku.

Sprievodca dátami tabuľka 1Sprievodca dátami tabuľka 1

Teraz si vyvolajte vo vytvorenej tabuľke kontextové menu, zvoľte filter a nastavte ho podľa nasledovného obrázku.

Filter tabuľka 1Filter tabuľka 1

Pokiaľ pracujete s plechmi, alebo s materiálom, ktorý je na tabuli, tak  si vytvorte druhú tabuľku z oblasti A8:F48, definujte ju a vytvorte filter podľa nasledovného obrázku.

Sprievodca dátami a filter tabuľka 2Sprievodca dátami a filter tabuľka 2

Samozrejme dá sa to aplikovať aj na inú výrobu, len napríklad tam nemusíte mať počet tabúľ, prispôsobte si to presne podľa toho, s čím pracujete.

Tým by bol list výroby kompletný.

List kód

Tento list je pomocný list pre výpočty v liste objednávka. Doplňte si hlavičky stĺpcov podľa vzorového súboru.

Vzorce:

A2=kalkulácia.B2
B2=kalkulácia.A2

Tieto dve bunky si označte a vzorce prekopírujte po riadok 1001.

V oblasti C2:C1001 je vzorec poľa {=VLOOKUP(A2:A997;$cena.$A$2:$B$5000;2;0)}. Oblasť D2:D1001 vzorec poľa {=VLOOKUP(A2:A997;$cena.$A$2:$C$5000;3;0)}. Oblasť E2:E1001 vzorec poľa {=VLOOKUP(A2:A1001;kalkulácia.B2:E1001;4;0)}.

F2=D2-E2 prekopírovať po riadok 1001

Oblasť G2:G1001 vzorec poľa {=VLOOKUP($A$2:$A$1001;kalkulácia.$B$2:$F$1001;5;0)}

H2=F2+G2

List kód máte kompletný.

Listy s dátami

Sú to nasledovné listy, v ktorých si vyplňte hlavičky stĺpcov podľa vzorového dokumentu objednávka1: odberateľ, kalkulácia, cena, fakturanti. Do týchto listov sa vám pomocou makier nakopírujú dáta zo zdrojových dokumentov, podobne ako v dokumente faktúra.

List číslo objednávky

Vyplňte si hlavičky stĺpcov. Otvorte si dokument objednávky.ods, ktorý máte v priečinku databázy.

Prejdite späť na dokument objednávka1, na list číslo objednávky, bunka A2 zadajte =. Prejdite na dokument objednávky a označte bunku C2 v liste objednávky a potvrďte klávesom [Enter].

Ďalej v dokumente objednávka1, v liste číslo objednávky, v bunke B2 zadajte=.
Prejdite na dokument objednávky a označte bunku C2 v liste ponuky a potvrďte.

Týmto ste vložili do dokumentu ďalšie dva listy. Postup je podobný, ako v dokumente faktúra (diel 3).

Označte si bunky A2 a B2 a prekopírujte po riadok 1000.

List číslo objednávky je kompletný.

List pdf

Tento list vám bude slúžiť na export objednávky/cenovej ponuky do súboru .pdf (napríklad pokiaľ chcete list odosielať aj e-mailom) a z tohto listu je taktiež aj tlačový výstup.

List si naformátujte podľa vzorového dokumentu.

Označte oblasť A1:J58, Formát | Oblasti tlače | Pridať.

Vzorce:

C1=objednávka.C1
C4=objednávka.C4

Ďalej postupujte tak, ako ste to robili v dokumente faktúra (diel 2). Je zrejmé, že bunky korešpondujú s bunkami v liste objednávka. Po vyplnení máte list pdf kompletný.

Na záver, pretože nemáte nikde v dokumente uvedené dáta o vašej firme, si ešte ešte upravte formát strany nasledovne: Formát | Strana | Päta | Upraviť.

Formát strana pätaFormát strana päta

A ešte hlavičku: Formát | Strana | Hlavička | Upraviť.

Formát strana hlavičkaFormát strana hlavička

Nezabudnite si dokument uložiť a nabudúce ideme na makrá pre dokument objednávka.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 6
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Miroslav Gešvantner

Miroslav Gešvantner

 

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz