OpenOffice.org vo výrobnej firme 7 – Objednávka 1

calc.png Ďalším dôležitým dokumentom vo vašom systéme je objednávka, a tú si dnes začnete tvoriť. Na začiatok krátky popis: tento dokument slúži na prijímanie zákaziek (objednávok) , tvorbu cenových ponúk a vytvorenie listu výroby. Po vyplnení dokumentu sa dáta exportujú do šablóny faktúra, číslo objednávky do šablóny objednávka.  

Tlačový výstup je buď objednávka, alebo cenová ponuka a tak isto aj export do pdf a list výroby, v ktorom sú uvedené jednotlivé výrobky a materiály, ktoré sa majú na ne použiť. Súbor sa potom uloží buď ako objednávka s číslom a názvom odberateľa, alebo ako ponuka tak isto s číslom a názvom odberateľa.

Príprava

Začnite ako obvykle otvorením prázdneho zošitu, ktorý si hneď môžete uložiť do priečinku Firma, ako objednávka.ods. Kto chce, ako pomôcku si môže stiahnuť šablónu tohto súboru: objednávka1.ods

Tento dokument je veľmi podobný dokumentu faktúra a keďže sú ovládacie prvky a formátovanie podobné ako v tomto dokumente, nebudem sa rozpisovať podrobne o ich vkladaní (nakoľko ste sa to už naučili). Takže by ste mali napredovať rýchlejšie.

Zošit obsahuje 11 listov, ktoré sú pomenované nasledovne: objednávka, list výroby, spotreba, export, kód, odberateľ, kalkulácia, cena, fakturanti, číslo objednávky, pdf. Vložte si listy a pomenujte presne tak ako v diele OpenOffice.org vo výrobnej firme 2 – Faktúra 1.

Funkčnosť

List objednávka slúži na prácu s dátami a hlavne na:

  • vloženie originálneho čísla objednávky /cenovej ponuky;
  • uloženie súboru pod týmto číslom + názvom odberateľa;
  • automatické zadanie adresy odberateľa;
  • automatické vloženie ceny a mj k vybratému tovaru;
  • výpočet ceny, zľavy, DPH a ostatných údajov potrebných k fakturácii aj so zaokrúhlením;
  • z listu export sú vy-exportované dáta do zošitu objednávky.ods, ktorý vám slúži ako databáza, a do šablóny faktúra.ots;
  • v tomto liste si taktiež môžete zistiť najnižšiu možnú predajnú cenu výrobku, najvyššiu zľavu ktorú môžete poskytnúť, váhu a plochu tovaru.

List výroby slúži pre zistenie množstva a duhu materiálu potrebného k výrobe pre jednotlivé výrobky a je na ňom aj celkový sumár materiálu. List spotreba je pomocný list pre list výroby. List export slúži samozrejme na export dát. Listy kalkulácia, cena, fakturanti a číslo objednávky sú listy s dátami. A nakoniec list pdf, slúži pre export do PDF a je z neho aj tlačový výstup objednávka/cenová ponuka.

Tvorba tabuľky objednávka

Začnite si postupne tvoriť tabuľku v liste objednávka. Keďže ste už tvorili dokument faktúra a podobnosť objednávky s dokumentom faktúra je veľká, nebude to už teraz pre vás žiadny problém.

Hlavička, telo tabuľky a pätka

Začnite vložením všetkých údajov, ktoré sa nebudú meniť, a tak isto si ju aj sformátujte (zlúčte bunky a urobte okraje) podľa nasledujúceho obrázku. Odberateľa aj s vložením ovládacieho prvku zoskupenie si vložte presne tak, ako ste si ho vložili v dokumente faktúra OpenOffice.org vo výrobnej firme 2 – Faktúra 1.

Ako ste si všimli, v hlavičke chýba dodávateľ, nakoľko v tomto dokumente je tlačový výstup z listu pdf a tento je uvedený v hlavičke strany. Doplníte ho tam neskôr až pri tvorbe tohto listu. Z toho istého dôvodu (tlačí sa list pdf) aj formátovanie tohto listu (objednávka) je len pre vašu potrebu (aby to vyzeralo prehľadne).

List objednávkaList objednávka

Vzorce

Budem uvádzať bunku, vzorec a popis.

C1=IF(M2="1";"Objednávka";"Cenová ponuka") – vypíše do hlavičky či je to objednávka, alebo cenová ponuka.

C4=IF(M2="1";IF(L1+1<10;"00"&L1+1;IF(L1+1<100;"0"&L1+1;L1+1));IF(L3+1<10;"00"&L3+1;IF(L3+1<100;"0"&L3+1;L3+1))) 

Pokiaľ je to objednávka, zistí číslo objednávky, ak je to cenová ponuka, zistí číslo cenovej ponuky.

C9=B57 – fakturant podľa toho, kto vystavil dokument.

F4 – vytvorte výberové pole, vyberte v menu Dáta | Platnosť... presne ako ste postupovali vo faktúre ( OpenOffice.org vo výrobnej firme 3 – Faktúra 2) a do zdroja zadajte $odberatel.$A$1:$A$498.

F5=VLOOKUP($F$4;$odberatel.$A$1:$B$498;2;FALSE()) - nájde adresu odberateľa.

F6=VLOOKUP($F$4;$odberatel.$A$1:$D$498;4;FALSE()) - nájde PSČ odberateľa.

G6=VLOOKUP($F$4;$odberatel.$A$1:$C$498;3;FALSE()) - nájde mesto odberateľa.

G7=VLOOKUP($F$4;$odberatel.$A$1:$E$498;5;FALSE()) - nájde IČO odberateľa.

G8=VLOOKUP($F$4;$odberatel.$A$1:$F$498;6;FALSE()) - nájde DRČ odberateľa.

F10=IF(SUM(K12:K51)>0;"Doplň predmet alebo množstvo";" ") - vypíše upozornenie pokiaľ nie je vyplnený tovar, alebo jeho množstvo.

A12=IF(D12<>0;1;" ") - prvé poradové číslo.

A13=IF(D13<>0;A12+1;" ") - ďalšie poradové číslo; tento vzorec si prekopírujte až po bunku A51.

B12=IF(ISNUMBER(J12);VLOOKUP(J12;$kód.$A$1:$B$1001;2;FALSE());" ") - nájde názov tovaru podľa kódu v bunke J12, pokiaľ je vypísaný. V tejto bunke si vytvorte aj výberové pole, vyberte v menu Dáta | Platnosť... do zdroja zadajte $kód.$B$2:$B$1001 .

C12=IF(AND(B12<>0;NOT(ISERROR(VLOOKUP(B12;$kód.$B$1:$C$1001;2;FALSE()))));VLOOKUP(B12;$kód.$B$2:$C$1001;2;FALSE());" ") 

Nájde cenu k tovaru, pokiaľ je vyplnený a pokiaľ ju má.

E12=IF(ISNUMBER(C12);VLOOKUP(B12;$kalkulácia.$A$1:$C$992;3;FALSE());" ") 

Nájde mernú jednotku tovaru.

F12=IF(AND(ISNUMBER(C12);ISNUMBER(D12));C12*D12;" ") 

Spočíta množstvo * cena.

H12=IF(ISNUMBER(C12);0,19;" ") - vypočíta 19% DPH.

I12=IF(AND($M$1;ISNUMBER(C12));$K$1/100;" ") - ukáže % zľavy, pokiaľ je zaškrtnuté políčko so zľavou ($M$1).

Teraz si označte bunky B12:I12 a prekopírujte vzorce až po riadok 51.

B54=IF(C5<>0;C5+30;" ") - platnosť objednávky/ponuky je dátum vystavenia + 30 dní.

B57 – vytvorte výberové pole, vyberte v menu Dáta | Platnosť... a do zdroja zadajte fakturanti.A2:A10 .

C59=SUM(U12:U51) – váha.

B60=IF(B54<TODAY();"NEPLATNÉ";"PLATNÉ") – platnosť.

C61=SUM(V13:V51) – plocha.

H52=SUM(F12:F51) – súčet.

H54=IF(N52<>0;N52*-1;" ") - zľava spolu.

H55=H52+H54 – spolu.

H56=ROUND(H55*0,19;2) – DPH.

H57=SUM(H55:H56) – spolu s DPH.

F54=IF(M1=TRUE();"zľava:";" ") - ukáže nápis „zľava“, pokiaľ je zľava použitá.

I11=IF(M1=TRUE();"zľava";" ") - ako v F54.

Teraz prejdete na pomocné vzorce.

K12=IF(OR(ISNUMBER(C12);ISNUMBER(D12));IF(AND(ISNUMBER(C12);D12<>0);" ";1);" ") 

Zistí či je vyplnené množstvo, alebo predmet. Vzorec si skopírujte po riadok 51.

L1=LARGE('číslo objednávky'.A2:A500;1) - posledné číslo objednávky.

L2=L1+1 - posledné číslo objednávky +1.

L3=LARGE('číslo objednávky'.B2:B500;1) - posledné číslo cenovej ponuky.

L4=L3+1 - posledné číslo cenovej ponuky + 1.

N1=IF(ISNUMBER(VLOOKUP(L2;'číslo objednávky'.A1:A500;1;0));1;0) 

Záznam je uložený, alebo nie.

N12=IF(AND(F12<>0;ISNUMBER(I12));ROUND(F12*I12;2);0)

Výpočet zľavy, vzorec prekopírovať až po riadok 51.

N52=SUM(N12:N51) - súčet zľavy.

O2=SUM(S12:S51) - súčet najnižšej ceny.

O4=IF(ISERROR(O2/H52-1);" ";(O2/H52-1)*-1) – najvyššia možná zľava za celú objednávku (celkovo).

O6=SUM(T12:T51) – réžia + práca celkom.

O12:O51 – v týchto bunkách je uvedené percento réžie pre každú položku, bunky sú podmieneným formátovaním upravené tak, že hodnota sa zviditeľní, až keď sú v riadku nejaké dáta.

P12=IF(ISERROR(VLOOKUP(B12;kód.$B$2:$H$1001;7;0));0;VLOOKUP(B12;kód.$B$2:$H$1001;7;0)+VLOOKUP(B12;kód.$B$2:$G$1001;6;0)*O12) 

Najnižšia možná cena za položku.

Q12=IF(ISERROR(C12/P12-1);0;C12/P12-1) – najvyššia možná zľava za položku.

R12=C12-N12 – cena za položku po zľave.

S12=P12*D12 – najnižšia cena za položku x množstvo.

T12=IF(ISERROR(VLOOKUP(B12;kód.$B$2:$G$1001;6;0));0;VLOOKUP(B12;kód.$B$2:$G$1001;6;0)+VLOOKUP(B12;kód.$B$2:$G$1001;6;0)*O12*D12) 

Réžia + práca za položku x množstvo.

U12=IF(ISERROR(VLOOKUP(B12;kalkulácia.$A$1:$BF$1000;57;0)*D12);0;(VLOOKUP(B12;kalkulácia.$A$1:$BF$1000;57;0)*D12)) 

Váha za položku x množstvo.

V12=IF(ISERROR(VLOOKUP(B12;kalkulácia.A1:BF1000;58;0));0;VLOOKUP(B12;kalkulácia.A1:BF1000;58;0)) 

Plocha za riadok. Riadok od P12 po V12 si označte a vzorce skopírujte po riadok 51. O58 – tu je vložený konverzný kurz. Takže to by bolo zo vzorcov v liste objednávka všetko. Ako ste si isto všimli, zostali nám ešte nejaké dáta v bunkách K1, M1, M2. Toto sú bunky spojené s ovládacími prvkami zaškrtávacie polia a rolovacie tlačítko.

Teraz si vložte do listu všetky ovládacie prvky. Postupujte tak ako vo faktúre ( OpenOffice.org vo výrobnej firme 2 – Faktúra 1). Zapnite si na paneli ovládacie prvky formulára – návrh formulára a vložte tlačidlá export do pdf, uložiť do databázy, prezrieť list výroby, tlačiť, +list výroby, len list výroby a nový. Upravte si ich (farba, veľkosť, pozícia). S makrami ich prepojíte neskôr.

Teraz si vložte zaškrtávacie polia objednávka a ponuka a taktiež si ich upravte. Rozdiel oproti zaškrtávacím poliam z faktúry je v tom, že obe sú prepojené s tou istou bunkou M2 a majú zadanú referenčnú hodnotu. Zaškrtávacie políčko objednávka má zapnutú hodnotu - 1 a vypnutú hodnotu - 2. Zaškrtávacie políčko ponuka to má naopak zapnutá - 2 vypnutá – 1. Týmto zabezpečíte to, že obe polia spolupracujú. Ak je zaškrtnuté jedno, odznačí sa druhé a naopak a hodnota v bunke M2 sa mení podľa toho, ktoré pole je zaškrtnuté (1,2).

Nastavenie zaškrtávacieho poľa objednávkaNastavenie zaškrtávacieho poľa objednávka

Nastavenie zaškrtávacieho poľa ponukaNastavenie zaškrtávacieho poľa ponuka

Na základe hodnoty v bunke M2 sa vám potom zmení aj výsledok vzorca v bunke C1, takže nápis.

Ďalej si vložte zaškrtávacie pole zľava, ktoré je prepojené s bunkou M1, no nemá uvedenú žiadnu referenčnú hodnotu, takže pri zaškrtnutí sa vám v bunke M1 objaví nápis PRAVDA. Na základe hodnoty v tejto bunke dostanete výsledok výpočtu vo vzorcoch v bunkách I12:I51 (zobrazenie buniek so zľavou).

Teraz si vložte ovládací prvok rolovacie tlačidlo, kde ho na karte dáta prepojte s bunkou K1. Na karte Všeobecné nastavte zvýšiť/znížiť hodnotu na 1 a opakovať áno podľa nasledovného obrázku.

Rolovacie tlačidlo nastavenieRolovacie tlačidlo nastavenie

V bunke K1 sa vám pri tlačení šípky na rolovacom tlačidle bude meniť hodnota, a to o 1 nahor, alebo nadol. Podľa hodnoty v tejto bunke je zistené % zľavy v bunkách I12:I51.

Ak máte všetko vložené, vypnite návrh formulára a vyskúšajte ovládacie prvky, či vám menia hodnoty v prepojených bunkách podľa nastavenia.

Formátovanie

Najskôr si označte celý list (v ľavom rohu kde sa stretávajú riadky so stĺpcami) a vyberte v kontextovom menu Formát buniek na karte Ochrana bunky možnosť Skryť vzorec. Chránené zatiaľ nechať nezaškrtnuté. (Kontextovú ponuku vyvolajte na niektorej z označených buniek.)

Zamknutie buniek: Zásada je taká, že buniek, do ktorých budete zapisovať, a bunky, ktoré sa menia pomocou ovládacích prvkov, nechať odomknuté, ostatné nechať chránené. Keďže východzie nastavenie Calcu je, že sú bunky chránené, odomknite len bunky podľa vyššie uvedeného. Odomknuté bunky: C5:C7,F4,B12:E51,B54,B57,K1,L1,L3,M1,M2,N1,O12:O51.

Pokiaľ zamknete list a budete chcieť meniť dáta v chránených bunkách, Calc vás na to upozorní, takže zistíte, ktorú bunku ste zabudli odomknúť. Teraz si označte stĺpce K:N a skryte ich. Nakoniec si ešte okno rozdeľte ako vo faktúre (OpenOffice.org vo výrobnej firme 3 – Faktúra 2), zamknite list a uložte dokument.

Nabudúce sa venujeme ďalším listom v objednávke.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 16
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Miroslav Gešvantner

Miroslav Gešvantner

 

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz