Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org

writer.png Potrebujete vytvoriť podobnú knihu, ako je kniha Makrá v OpenOffice.org? V nasledujúcom návode si ukážeme kroky, ktoré budete musieť pri jej tvorbe urobiť.  

Pretože kniha Makrá v OpenOffice.org bola kompletne pripravená výhradne v OpenOffice.org, ukážeme si v nasledujúcom návode, ako podobnú knihu dokážete vytvoriť aj vy. Návod je riešený veľmi stručne a predpokladá sa v ňom, že príslušné veci už viete nastavovať.

Štýly strán

Ako prvé si je potrebné pripraviť vhodné štýly strán. Pre celú knihu vystačíte so štyrmi štýlmi (teoreticky by stačili aj tri, ale potom by sa už horšie pracovalo):

  • titulná a iné podobné strany – neobsahujú ani záhlavie ani zápätie
  • strany s obsahmi – neobsahujú záhlavie, v zápätí je číslo strany, nasledujúci štýl je strana s obsahom
  • úvodné strany hlavných („nultých“) častí osnovy – neobsahujú záhlavie, v zápätí je číslo strany, nasledujúci štýl je bežná strana
  • bežné strany – v záhlaví je názov osnovy prvej úrovne, v zápätí je číslo strany, nasledujúci štýl je bežná strana

Príklad definície štýlu strany pre obsahyPríklad definície štýlu strany pre obsahy

Všetky záhlavia a zápätia sú riešené tak, že sú rozdielne na ľavých a pravých stranách – texty v nich sú zarovnané k vonkajšiemu okraju tak isto, ako je to v tlačených knihách.

Číslovanie odsekov

Kniha je urobená tak, aby sa hlavné (nazvime ich nulté) nadpisy nečíslovali a číslovali sa iba nadpisy od prvej až po tretiu úroveň, pričom sa tieto vyššie časti číslujú nezávisle od nultej úrovne. Na tento účel musíte použiť štyri štýly nadpisov, pričom do číslovania osnovy môžete zahrnúť iba tri z nich – najlepšie, ak pre číslovanie použijete štýly Nadpis1Nadpis3 a pre nečíslované nadpisy štýl Nadpis.

Nastavenie číslovania osnovyNastavenie číslovania osnovy

Nečíslovaný štýl nadpisu „Nadpis“Nečíslovaný štýl nadpisu „Nadpis“

V závere knihy bude vložený aj zoznam obrázkov, a preto nesmiete zabudnúť ani na štýl jeho nadpisu, ktorý, pochopiteľne, nebudete tak isto číslovať.

Obsah

Vzhľadom na to, že niektoré nadpisy sú a iné nie sú súčasťou číslovania osnovy, musíte vložiť obsah špeciálne. Po otvorení pracovného okna Vložiť register/tabuľku zrušíte zaškrtnutie políčka Osnova a zaškrtnete políčko Ďalšie štýly. Následne cez tlačidlo „...“ priradíte do obsahu všetky štýly nadpisov, z ktorých obsah budete vytvárať. Pri tejto práci nezabudnite ani na štýl nadpisu, ktorý použijete pre zoznam obrázkov.

Príprava na vloženie obsahuPríprava na vloženie obsahu

Nastavenie štýlov nadpisov, z ktorých sa bude generovať obsahNastavenie štýlov nadpisov, z ktorých sa bude generovať obsah

Následne sa prepnite na záložku Položky, kde vložte do štruktúry hypertextové odkazy. Týmto dosiahnete, že obsah bude „klikací“. Pretože chcete, aby bol „klikací“ každý odkaz, nezabudnite po zadefinovaní štruktúry stlačiť tlačidlo Všetko, čím dosiahnete, že hypertextové odkazy sa použijú v každej úrovni vkladaného obsahu.

Vloženie hypertextových odkazov do obsahuVloženie hypertextových odkazov do obsahu

Obsah je vložený za titulnými listami (tieto si musíte pripraviť vopred), a preto v čase jeho vytvárania nebude ihneď definovaný. Po jeho vložení môžete začať písať vlastnú knihu.

Vkladanie obrázkov

Okrem vlastného textu je v knihe použitých aj veľa obrázkov, ktoré sú číslované podľa prvej úrovne nadpisov. Samozrejme, v knihe sú aj obrázky (napr. logo Inet.sk či Liberix, o.p.s.), ktoré nie sú číslované. Zároveň z obrázkov budete na konci vytvárať zoznam, ktorý, pochopiteľne, nebude obsahovať nečíslované obrázky.

Nastavenie číslovania obrázkovNastavenie číslovania obrázkov

Aby ste mohli vykonať uvedené kroky a dosiahnuť požadované číslovanie iba pri tých obrázkoch, pre ktoré to požadujete, musíte pri vkladaní popisu prvého obrázku zapísať novú kategóriu (napr. Obrázok) a následne cez tlačidlo Voľby... musíte nastaviť číslovanie popisov od úrovne 1.

Manuálny posun rámca s obrázkomManuálny posun rámca s obrázkom

Pri umiestňovaní (posúvaní) obrázkov pomocou myši sa môže vyskytnúť situácia, že sa ukotvia k inému odseku. Pretože číslovanie je závislé od prvej úrovne nadpisov, týmto krokom niekedy dôjde k situácii, že sa číslovanie „rozhádže“. V tomto prípade musíte obrázok presunúť nazad a jeho umiestnenie nastaviť číselne. Vzhľadom na to, že pri obrázkoch je vložený popis, musíte v tomto prípade označiť rámec obklopujúci obrázok a umiestnenie nastaviť preň.

Typografické úpravy

Po napísaní knihy je potrebné prejsť na niektoré typografické úpravy. Pretože kniha obsahuje zdrojové texty makier, nie je možné prevádzať úpravy univerzálne, ale podľa príslušných častí. Preto je vhodné, ak príslušné časti knihy pripravujete najprv v osobitných súboroch, kde môžete previesť napr. vymazanie viacnásobných medzier (čo však nebudete robiť v makrách, pretože tam sú viacnásobné medzery, presne naopak, veľmi potrebné). Nie všetky úpravy je však možné robiť osobitne, pretože napr. nesprávne jednoznakové predložky a spojky na konci riadkov sa ukážu až po vložení obrázkov, a preto takéto typografické úpravy musíte vykonať v samotnej knihe až po ich vložení.

V makrách neopravujeme jednoznakové predložky a spojkyV makrách neopravujeme jednoznakové predložky a spojky

Na tento účel (ale nielen na tento) je vhodné použiť niektoré z rozšírení, ktoré pre vás na stránkach OpenOffice.cz pripravujeme – v tomto prípade postačí rozšírenie, ktoré je popísané v článku Stiahnite si rozšírenie JP Rozostupy znakov. Pretože jednoznakové predložky a spojky na konci riadku prekážajú iba vo vlastnom texte, ale v makrách nie (tam musia dokonca zostať, pretože ide o zdrojové kódy, ktoré si môže každý skopírovať), využijete hlavne funkciu pre ich hľadanie a následné manuálne opravenie. Upozorňujeme na to, že pri tomto postupe môže dôjsť k takej zmene, že sa vám posunie obrázok, a preto je potrebné po typografických opravách skontrolovať umiestnenie obrázkov (a potom znovu skontrolovať jednoznakové predložky a spojky...).

Farebné zvýraznenie syntaxe pomocou znakových štýlovFarebné zvýraznenie syntaxe pomocou znakových štýlov

Zdrojové texty makier je vhodné farebne zvýrazniť tak, ako ich zvýrazňuje OpenOffice.org Basic. Na tento účel môžete použiť napr. rozšírenie COOoder, ktoré však, paradoxne, nedokáže zvýrazniť syntax jazyka OpenOffice.org Basic. Preto sme pri príprave knihy použili makrá, ktorých základom boli makrá Andrewa Pitonyaka a, samozrejme, v budúcnosti z nich pripravíme pre všetkých používateľov OpenOffice.org rozšírenie, ktoré budú môcť v tomto smere používať.

Zoznam obrázkov a záverečné úpravy

Po ukončení všetkých úprav a kontrole umiestnenia obrázkov môžete na koniec knihy vložiť ich zoznam tak isto, ako sa vkladá obsah. Po vložení zoznamu obrázkov je potrebné znovu vygenerovať obsah, pretože jeho súčasťou je aj odkaz na zoznam obrázkov. Pretože pri generovaní obsah narastie, zmení sa aj číslovanie nasledujúcich strán, a preto je vhodné previesť aktualizáciu všetkých automaticky číslovaných častí knihy (a to radšej dvakrát).

Vloženie zoznamu obrázkovVloženie zoznamu obrázkov

Na úplný záver stačí previesť export knihy do PDF súboru. Pravdaže, pokiaľ chcete, nezabudnite zaškrtnúť voľbu Export záložiek, čím budete mať k číslovaným častiam rýchly prístup aj v prehliadači PDF súborov. Pozor, vzhľadom na špecifické zadávanie nadpisov neuvidíte v záložkách „nulté“ a iné nečíslované nadpisy.

Export do PDFExport do PDF

Kniha v prehliadači PDF súborovKniha v prehliadači PDF súborov

(Jako ve škole) Průměr: 1.08 | Hodnotilo: 13
 

Komentáře

user avatar Tumorinsitu
Odpovědět
Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org
11. 09. 2010, 18:05:15
Této problematice se věnuji již delší doby, totiž, že sázím většinu textů pomocí OO.o. V podstatě lze říci, že až na výjimečné případy, jako jsou encyklopedie, slovníky apod., lze pomocí OO.o vysadit jakýkoli text, aniž by bylo ve výsledku zjevné, že nebyl dělám pomocí specializovaného programu. Za dobu vývoje různých textových programů mne ale zaráží, kterak jsou omezené možnosti typografických úprav dokumentů, které jsou zcela běžné ve speciálních programech. Například se divím, proč nelze nastavit, aby se při zarovnávání do bloku podle potřeby měnil rozestup znaků od minimální hodnoty do maximální (třeba 90–110 %). Funguje to jen u mezer. Pokud si člověk ručně nerozdělí slova, která chybí ve slovníku, vypadá pak text docela hrozdě, je příliš vzdušný. Dalším neduhem je třeba to, že nelze zakázat dělení slova, za kterým končí odstavec, tak aby byl dán minimální počet znaků na posledním řádku odstavce. Je šílené, když tam třeva zbude "li." a další odstavec začíná odsazením řádku. Na druhou stranu, není problém si text prohlédnout a tyto věci ručně, jenže to zbytečně otravuje a pokud se rozhodnu změnit formát stránky, vše vyjde vniveč. Mám takový návrh na jedno speciální makro, a to takové, které by dokázalo najít řádky v textu, u kterých zbývá vpravo příliš veliké místo, respektive jsou při blokovém zarovnání příliš roztažené, přičemž minimální hodnotu toho místa by bylo možné si zvolit. Jde o to, aby člověk nemusel pracně celý text procházet a hledat, kde je potřeba dodělat ruční dělení. Co se týče sazby jakýchkoli textů v OpenOffice.org, tak to by myslím vydalo na celou knihu. Nejde jen o knížky, i různé jiné krátké dokumenty vyžadují kvalitní provedení.
user avatar TiS.
Odpovědět
Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org
11. 09. 2010, 18:13:53
Ještě jedna věc mi chybí. Mylsím, že by to bylo proveditelné, třeba se toho někdo ujme. Jde o toto: Při tvorbě dokumentu, pokud použiji automatické dělení slov a tento dokument otevře někdo, kdo nemá nainstalovány slovníky, což bývá běžné, tak se mu rozhodí úplně celý tok textu. A nedej Bože, aby tam byly nějaké složitější úpravy a ještě obrázky. Takže by bylo vhodné, pokud na tato místa ve slovech, ve kterých dochází k automatickému dělení, bylo možno umístit znaky dělení ručního. Vím, že to jde na konci řádku, ale potřeboval bych, aby se to doplnilo všude. Nevím, jestli to nejde udělat třeba pomocí regulárních výrazů, ale nic takového jsem nenašel.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org
14. 09. 2010, 14:32:58
Pozeral som sa na to delenie slov a zámena za spojovník nie je momentálne možná - raz to správne nahradilo a inokedy mi vložený spojovník OO.o zobrazil na nasledujúcom riadku a nechal tam aj delenie slov... Skúšal som to aj ručne aj makrom a vždy to bolo to isté, takže takáto zámena zatiaľ nejde.

Inak - ak sa to niekomu rozhádže dokument preto, že nemá slovník je síce pravda, ale to isté sa stane, ak nemá nainštalovaný použitý font (čo je tiež obvyklé), takže riešenie je mať nainštalované obidvoje na všetkých počítačoch alebo PDF formát.
user avatar TiS.
Odpovědět
Re:Re:Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org
15. 09. 2010, 14:06:50
Zajímavé, myslel jsem, že by to neměl být problém, jen jsem nevěděl, jak ta místa vyhledat. O těch fontech je to samozřejmě pravda, ale hlavní potíž v OO.o je v tom, že slovníky bývají zvlášť a na mnoha firemních nebo úředních počítačích nebývají nainstalovány. Je to zejména velký nedostatek administrátorů počítačů, kteří by měli vědět, co dělají, ale bohužel to tak není. Já s tím až takový problém nemám, poněvadž většinou posílám dokumenty v PDF nebo obou formátech. Co se týče fontů, tam to není tak horké, jelikož v případě, že chci mít něco univerzálního, použijí ty základní, které by měly být všude, a to s vědomím, že bych mohl použít nějaké lepší. V tomto případě mne třeba štve absence fontu Garamond od MS na řadě počítačů (s XP se již nenainstaluje), dříve tak běžného.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org
15. 09. 2010, 16:06:21
Hľadať sa to dá makrom - prechádzate po koncoch riadkov a testujete, či sú na konci riadku a na začiatku riadku ďalšieho dve písmená za sebou - OO.o tam totiž nevkladá žiaden znak spojovníka! Ak sa dve písmená za sebou vyskytovali, tak som tam znak spojovníka vložil. Makro hľadalo správne, správne vkladalo spojovník, ale OO.o to občas zobrazil nesprávne, takže je to nanič.

Ide to však tak, že sa tam vloží spojovník a jazyk slova sa nastaví na "unknown". Potom totiž OO.o nepoužíva slovník pre delenie slov. Ak by vyhovovalo takéto riešenie (OO.o to v tomto prípade zobrazí správne - nevložil mi spojovník na nasledujúci riadok), môžem urobiť rozšírenie, ktoré to bude robiť.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org
15. 09. 2010, 16:10:33
Ešte som zabudol - išlo by to iba na konci riadkov, inde nie.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Skúste si vytvoriť knihu v OpenOffice.org
11. 09. 2010, 21:46:21
Pre Tumorinsitu: rozšírenie, ktoré by kontrolovalo "biele" miesta nie je jednoduché, pretože musí počítať geometriu znakov (ktorú OO.o navonok neposkytuje) - na to sú určené DTP programy. Pružná šírka znakov tiež nie je jednoduchá (ak pominieme, že na HZ algoritmus, ktorý to rieši, má patent Adobe) a aj v Scribuse je iba v novších verziách. Takže v kancelárskych aplikáciách zatiaľ ručne... Inak som medzi premennými v OO.o videl nejaké nastavenia aj v tomto smere, zatiaľ však ich nastavenie nemá žiaden efekt.

Pre TiS: toto je tiež problém, pretože delenie slov nie je v texte priamo zadefinované. Ale videl som nejaké makrá ohľadne delenia slov, pozriem sa na to, ale neručím...

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz