Jak na výběr vhodného typu grafu v Calcu

calc.png Účelem grafů je srozumitelně, výstižně a v grafické formě prezentovat data. Např. z grafu na obrázku Vývoj HDP ČR je okamžitě na první pohled patrné, že HDP České republiky od roku 1995 soustavně roste. Tento trend byste v řadě čísel v oblasti buněk A2:B15 museli nějakou dobu hledat. Volba vhodného typu grafu je proto velmi důležitá. Calc vám jich nabízí hned několik.  

Vývoj HDP ČRVývoj HDP ČR

Typ grafu se nastavuje hned v prvním kroku Průvodce grafy, kterého vyvoláte z menu Vložit | Graf.

Sloupcový graf

Velmi často používaný typ grafu, kterým lze porovnávat hodnoty jedné veličiny mezi různými reprezentanty stejně dobře jako vývoj veličiny v čase a je ideální pro kombinaci obou těchto přístupů, kdy např. chcete ukázat objem prodejů různých značek automobilů v jednotlivých letech.

Typ grafu „Sloupec“Typ grafu „Sloupec“

Jak vidíte na obrázku Typ grafu „Sloupec“, kromě běžných sloupců představujících jedno číslo můžete zvolit variantu, kdy se jednotlivé hodnoty skládají na sebe v absolutních hodnotách, případně variantu skládanou procentní , kdy výška všech sloupců je stejná, tj. Tvoří 100 % a jednotlivé složky jsou zobrazeny jako podíly.

Jednotlivé sloupce můžou mít též trojrozměrný (3D) vzhled kvádru, válce, kuželu či jehlanu s jednoduchým, nebo realistickým-stínovaným vybarvením. Při aktivní volbě 3D vzhled přibude ještě jedna varianta, kdy jednotlivé řady a položky jsou seskupeny do prostorové matice, tzv. do hloubky.

Pruhový (řádkový) graf

Někdy je též označován jako hřebenový a jde o stejný typ grafu jako sloupcový, s tím rozdílem, že jeho základnu netvoří osa X, ale osa Y (není tedy svislý, ale vodorovný), jak se můžete přesvědčit na obrázku Typ grafu „Řádek“. Můžete ho tedy využít ke stejným účelům.

Typ grafu „Řádek“Typ grafu „Řádek“

Hřebenový graf se často využívá u setříděných dat, kdy nahoře je nejlepší hodnota reprezentovaná nejdelším pruhem a směrem dolů se tyto pruhy zkracují. Jeho procentní skládanou variantu můžete s úspěchem využít k porovnání poměrného složení různých kategorií. Pro nastavení trojrozměrného vzhledu platí obdobné jako u sloupcového grafu.

Koláčový graf

Hodí se výlučně pro zobrazování podílů na celku, např. kolik procent tvoří muži a kolik ženy. Svého času byl tento typ grafů velmi populární v televizi.

Typ grafu „Koláč“Typ grafu „Koláč“

Kromě klasické varianty si můžete vybrat rozdělený koláčový graf, prstencový a rozdělený prstencový graf. Dále je možné nastavit trojrozměrný vzhled (jednoduchý-jednobarevný, nebo realistický-stínovaný).

Plošný graf (oblast)

Tento typ grafu se hodí pro zobrazování kontinuálního, spojitého vývoje veličin, které mají vyvolávat pocit objemu či množství, např. výše dluhu rostoucího či klesajícího v čase, jak můžete vidět na obrázku Typ grafu „Oblast“.

Typ grafu „Oblast“Typ grafu „Oblast“

Skládaná varianta pak dobře ilustruje, jak jednotlivé složky vrstvené na sebe vytvářejí celek, např. roční absolutní vývoj výroby elektrické energie pocházející z uhelných, jaderných, plynových, vodních a větrných elektráren. Při použití skládané procentní varianty se pak snadno odhalí vývoj relativních podílů jednotlivých složek na celku. Tento typ se naopak nehodí např. k porovnávání hodnot jedné veličiny mezi různými původci (např. srovnání objemu prodejů jednotlivých značek aut).

Čárový graf

Je vhodný v případě, že máte větší počet datových řad s podobnými hodnotami, jejichž vývoj a vzájemný vztah chcete ukázat v jednom grafu, např. vývoj průměrných měsíčních teplot za jednotlivé roky nebo vývoj inflace za různé země. Velmi praktický je tento typ grafu v případě, kdy protnutí křivek jednotlivých datových řad má specifický význam.

Typ grafu „Čára“Typ grafu „Čára“

Jak vidíte na obrázku Typ grafu „Čára“, čárový graf představuje vlastně spojnice jednotlivých hodnot a vy si můžete vybrat, zda tyto hodnoty zobrazíte v grafu jen jako body, čárou spojené body, pouze čáry, nebo trojrozměrné čáry. Volby pro skládané varianty se tentokrát nachází pod grafickými ukázkami základních variant, jejich logická interpretace je však poněkud komplikovaná.

Spojovací čáry nemusí být pouze rovné přímky, můžete si zapnout vyhlazené čáry, které však nejsou příliš vhodné pro extrémně kolísající veličiny.

Bodový (XY) graf

Dosud uváděné typy grafů zobrazují údaje vedle sebe postupně tak, jak následují v buňkách. Bodový graf naproti tomu používá osy X i Y jako souřadnice ke stanovení polohy zobrazovaných bodů. Tyto body lze spojit čárami (podle vybrané varia nty body a čáry, pouze čáry a 3D čáry), avšak ani pak nelze tento typ ztotožňovat s čárovým grafem.

Bodový (XY) vs. čárový grafBodový (XY) vs. čárový graf

Na obrázku Bodový (XY) vs. čárový graf vidíte vlevo bodový graf ve variantě body a čáry a napravo čárový graf také ve variantě body a čáry. Oba grafy používají stejná zdrojová data z oblasti A1:B4, avšak interpretují je odlišnými způsoby. Čárový graf vpravo zobrazuje údaje ze sloupce B bezprostředně a rovnoměrně vedle sebe a hodnoty ze sloupce A používá jen jako popisky. Naproti tomu bodový XY graf vlevo používá hodnoty ze sloupce A jako souřadnice pro osu X a hodnoty ze sloupce B proto neleží v jedné přímce, ale jsou rozmístěny v relativní vzdálenosti podle hodnot ve sloupci A.

Typ grafu „XY (Bodový)“Typ grafu „XY (Bodový)“

Jak ukazuje obrázek Typ grafu „XY (Bodový)“, můžete dále nastavit vyhlazování spojovacích čar nebo pořadí vykreslování bodů podle hodnot X, což ovlivní zobrazení v případě variant se spojovacími čárami, pokud hodnoty X nejsou seřazeny.

Bublinový graf

Jedná se o jakousi analogii bodového XY grafu, tj. jednotlivé body jsou v grafu umísťovány podle souřadnic pro osy X a Y a navíc mohou mít tyto body různou velikost dle údajů ze zdrojových dat. Tento typ grafu nemá žádné varianty.

Typ grafu „Bublina“Typ grafu „Bublina“

Bublinový graf využijete v situaci, kdy byste u bodového XY grafu potřebovali navíc různou velikostí jednotlivých bodů vyjádřit jejich důležitost či jinou vlastnost.

Síťový (pavučinový) graf

Síťový graf zobrazuje hodnoty tak, že pro každou vykreslí jeden paprsek a hodnoty pak určují vzdálenost od středu. Výsledek pak připomíná pavučinu, někdy se také hovoří o radarovém grafu. Ukázky na obrázku Typ grafu „Síť“ zobrazují tři datové řady, z nichž každá má pět hodnot.

Typ grafu „Síť“Typ grafu „Síť“

Můžete si vybrat ze čtyř variant a u každé z nich nastavit, jestli mají být hodnoty jednotlivých řad skládány či nikoli.

Využití tohoto typu grafu je méně obvyklé, hodí se například v situaci, kdy máte několik dimenzí či vlastností výrobku nebo značky, jež hodnotíte body, a velikost a tvar výsledného útvaru vám jasně ukáže, nakolik jsou jednotlivé dimenze vyvážené, při srovnání různých výrobků v jednom grafu pak jasně uvidíte silné a slabé stránky každého z nich.

Burzovní grafy

Jde o velmi specifický typ grafu, který využijí např. finanční specialisté, a typicky se využívá ke zobrazení otevírací a uzavírací ceny v kombinaci s dosaženým maximem a minimem. K dispozici jsou čtyři varianty, vizte obrázek Typ grafu „Burzovní“.

Typ grafu „Burzovní“Typ grafu „Burzovní“

Graf sloupec a čára

Jde o kombinaci sloupcového a čárového grafu, kde některé řady jsou zobrazeny jako sloupce a jiné jako čáry. Kolik řad bude v grafu čárových, se nastavuje pod jeho variantami, jak vidíte na obrázku Typ grafu „Sloupec a čára“.

Typ grafu „Sloupec a čára“Typ grafu „Sloupec a čára“

Na výběr jsou dvě varianty: běžné sloupce s běžnými čárami a skládané sloupce s běžnými čárami. Rozdělení zobrazení řad na sloupce a čáry se ovlivňuje pořadím řad ve zdrojových datech, kdy první řady jsou sloupce a poslední řady – dle nastaveného počtu – jsou zobrazeny jako čáry. Můžete tak v jednom grafu přehledně zobrazit např. absolutní hodnoty jako sloupce a výsledný průměr jako čáru.

(Jako ve škole) Průměr: 1.75 | Hodnotilo: 4
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz