Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!

draw.png Tento článek si klade za cíl ukázat několik cest vedoucích k vytvoření hrací plochy pro hru Člověče, nezlob se , včetně figurek a kostky. Bude si možné hru na počítači zahrát, ale samozřejmě s fyzickou kostkou.  

V této úvodní části vytvoříme figurky, políčka a "kostku", která však bude jen "doplňkem" (nebude možno ji použít jako kostku).

Člověče, nezlob seČlověče, nezlob se

Vytvoření nového souboru

Spusťte program OpenOffice.org Draw. Otevře se okno s aplikací a se stránkou standardně s formátem A4. Můžete jej tak ponechat, ale přece jen dílčí úpravy jsou vhodné. Stránce zrušte okraje a převeďte ji do polohy „naležato“ (landscape), a to následujícím způsobem. Vyberte z nabídky Formát | Stránka a v otevřeném okně zadejte nulovou hodnotu okrajů a orientaci stránky na šířku.

 

Otevřené dialogové okno Nastavení stránkyOtevřené dialogové okno Nastavení stránky

Dále se bude hodit, když budete mít otevřeny panely Umístění a Zarovnání. Panel Zarovnání otevřete přes nabídku Zobrazit | Panely nástrojů | Zarovnání, panel Umístění otevřete klepnutím na ikonu Uspořádat na dolním panelu Kresba a přetažením mimo panel.

 

Panely Umístění a ZarovnáníPanely Umístění a Zarovnání

Aktivace panelu UmístěníAktivace panelu Umístění

Panel Umístění umožňuje posouvat objektem za jiný a naopak. Panel Zarovnání zarovnává dva (či více) objekty vůči sobě. Dále je třeba uvážit, že pohyblivé budou jen figurky, nikoliv políčka či kostka. Ty bude třeba naopak zamknout. Provede se to tak, že budou přítomny ve zvláštní vrstvě, která bude uzamknuta vůči změnám. Vrstva představuje v grafických programech specifický fenomén. Jde o jakýsi průhledný list papíru na výkrese, na nějž je možné kreslit či psát. V bitmapových editorech lze s vrstvami (spojenými obvykle s nějakým objektem) i hýbat, zmenšovat a jinak transformovat, či měnit jejich pořadí. V OpenOffice.org Draw je sice možné jen vrstvy přidávat, ubírat, přejmenovávat je, zamykat, ale to nevadí. Pro tyto účely plně stačí. Vrstvy je možné přidávat a odebírat v zásobníku v levém spodním okraji okna.

 

 

OpenOffice.org Draw je s to pracovat s vrstvami; přidávají a ubírají se v tomto zásobníkuOpenOffice.org Draw je s to pracovat s vrstvami; přidávají a ubírají se v tomto zásobníku

Ve výchozím nastavení obsahuje každá stránka Draw tři vrstvy, které nelze odebírat, ani je přejmenovávat. Jejich názvy odpovídají účelu. Do vrstvy Formát se obyčejně umísťují jednotlivé objekty, jejich ovládací prvky pak do stejnojmenné vrstvy a výhodné je kótovací čáry umísťovat do vrstvy Kótovací čáry. Nicméně je skutečně jen na uživateli, pro co se nakonec rozhodne.

Vrstvu vyberete klepnutím na její ouško. Klepnutím pravým tlačítkem myši na vrstvu spustíte kontextovou nabídku, jejíž podoba není stejná, pakliže jste klepli na vrstvu z výchozí sady nebo vrstvu, kterou jste si sami vytvořili. Pokud klepnete např. na vrstvu Formát, zobrazí se následující nabídka:

Kontextová nabídka vrstvyKontextová nabídka vrstvy

Ta umožňuje do aktuálně vybrané vrstvy vložit obsah ze schránky, přidat vrstvu za vrstvu Kótovací čáry a upravit aktuálně vybranou vrstvu. Přičemž jestliže vyberete posledně zmiňovanou možnost, otevře se následující okno:

 

Dialogové okno Upravit vrstvuDialogové okno Upravit vrstvu

Zde jsou nejdůležitější zaškrtávací pole ve spodní části okna. Zaškrtnutím pole Viditelná se zviditelní obsah vrstvy. Pole Tisknutelná zajišťuje, že vrstva bude vytištěna, a Uzamčená, že nebude možno manipulovat s jejím obsahem ani jinak ho editovat. A právě tato možnost se bude hodit. Klepněte na příkaz Vložit vrstvu. Zobrazí se okno Upravit vrstvu, v němž vrstvu pojmenujeme Plocha. Totiž vložením nové vrstvy se zpřístupní pole Název pro tuto novou vrstvu. Umístí se za vrstvu Kótovací čáry. Když na ni klepnete pravým tlačítkem myši, zjistíte, že přibyly dvě další možnosti, a to Odstranit vrstvu a Přejmenovat vrstvu. Vrstvu nyní přejmenovávat nemusíte a odstraňovat ji také nechceme, ale na závěr práce ji uzamknete. Prozatím soubor uložte pod názvem Člověče, nezlob se přes nabídku Soubor | Uložit jako.

 

Figurky

Přejdeme k výrobě vlastního Člověče. Začneme figurkami. Aktivujte vrstvu Formát. Vyberte z panelu Kresba nástroj Elipsa a vytvořte kruh o průměru 1,3 cm. Při tažení držte klávesu [Shift], abyste dosáhli stejných hodnot průměru ve svislém i vodorovném směru. Poté, co vytvoříte kruh s určitým průměrem, ponechte jej vybraný a zmáčkněte klávesu [F4]. Tím se otevře okno Umístění a velikost, v němž můžete velikost kruhu zadat ručně. Předtím je ovšem třeba deaktivovat volbu Zachovat poměr.

 

Dialogové okno Upravit vrstvuDialogové okno Upravit vrstvu

Nyní si sliderem v pravém dolním okraji zvětšete hodnotu zvětšení okna na asi 500 % a posuvníky umístěte kruh zhruba do středu. (Alternativa: Rolování kolečkem myši při stisknuté klávese [Ctrl]; při stisknuté klávese [Shift] pak posouváme plátno vodorovným směrem.) Nyní přidáme poli barvu výplně a obrysu. To se provádí např. za pomoci panelu Čára a výplň.

 

Panel Čára a výplň slouží k definování barvy obrysu a výplně objektu i vytváření nových vzorů obrysů a výplníPanel Čára a výplň slouží k definování barvy obrysu a výplně objektu i vytváření nových vzorů obrysů a výplní

Nejprve si připravíme vhodné barvy, které se umístí do rozevírací nabídky barev. Přidávání barev do palety je možné pomocí dialogového okna Volby (nabídka Nástroje | Volby, karta Barvy), alternativně též přes nabídku Barvy (Formát | Barvy).

Dialogové okno Volby – Barvy slouží k pozměňování barev v paletě a přidávání i odebírání barev z níDialogové okno Volby – Barvy slouží k pozměňování barev v paletě a přidávání i odebírání barev z ní

Nadefinujeme si zde čtyři barvy, které následně budeme používat. Do polí R, G a B (což odpovídá podílu červené, zelené a modré složky v barevném režimu RGB) zadejte hodnoty uvedené na výše zobrazeném obrázky, tj. 255, 35 a 40. Do pole Název napište např. červená_člověče a stiskněte tlačítko Přidat. Obdobným způsobem nadefinujte zelenou, modrou a žlutou, například s těmito parametry odstínů:

Tabulka parametrů barevTabulka parametrů barev

Pakliže byste chtěli barvy upravovat přímo, je to možné po stisknutí tlačítka Upravit... Dostanete se do dialogového okna Barva, v němž můžete nahrubo i přesněji vybrat barvu dle vaší chuti. Nicméně poté nezapomeňte zpět v okně Barvy zadat příslušný název a zmáčknout tlačítko Přidat. Dejte pozor, abyste si barvu nechtěným stisknutím tlačítka Změnit nepřepsali. Kdyby se tak stalo, pak stačí zkopírovat do adresáře (v operačním systému Windows) username\Data aplikací\OpenOffice.org\3\user\config soubor standard.soc z adresáře X:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\presets\config.

Nyní se vrátíme k našemu kruhu. Na panelu Čára a výplň vyberte z roletky Styl čáry položku Neviditelná. Dále zmáčkněte ikonu Oblast a vyberte záložku Přechody. Zde budete definovat parametry gradientu. Z roletky Typ vyberte Radiální, z roletky Od vyberte červená_člověče a z roletky Do vyberte Bílou. Dále odsaďte střed gradientu, do polí Střed X/Střed Y zadejte např. 25/30. Stiskněte Přidat, zadejte nějaký název či ponechte navržený, a pak stiskněte OK. Kruh změnil výplň. V dalším kroku vytvoříte iluzi hlavičky figurky. To lze dělat dvěma způsoby, ukážeme si ten jednodušší a přesvědčivější. Označte kruh a zduplikujte jej příkazem [Shift + F3]. Otevře se dialogové okno Duplikovat, které pouze potvrďte. Vytvoří se kopie původního kruhu, která bude ležet na něm.

S pomocí okna Duplikovat lze nejen vytvářet kopie objektů, ale i barevné přechody mezi nimiS pomocí okna Duplikovat lze nejen vytvářet kopie objektů, ale i barevné přechody mezi nimi

Ponechte nový objekt vybraný a stiskněte klávesu [F4]. Spustíte tak známé okno Umístění a velikost. Nejprve v sekci Velikost zaškrtněte prostřední bod, objekt se tak bude zvětšovat/zmenšovat podle středu objektu. Následně se ujistěte, že máte odznačeno pole Zachovat poměr a do polí Výška a Šířka zadejte hodnotu 0,66. Jakási iluze figurky tu je, ale není dokonalá. Přidáme jí stín. Bohužel není stínování v Draw zrovna příliš realistické, ale pokuste se o něj.

Ikonou Odsunout dál přemístíme objekt v pořadí objektů o jeden krok vzadIkonou Odsunout dál přemístíme objekt v pořadí objektů o jeden krok vzad

Vytvořte duplikát menšího kruhu a zmenšete ho na hodnotu asi 0,5 cm. V okně Oblast definujte radiální výplň z šedivé do šedivé (vyberte tmavší a světlejší šedivou barvu) a gradient na objekt vycentrujte na hodnotu 50/50. Dále mu zadejte průhlednost, např. 60 % (záložka Průhlednost). Na panelu Umístění poté stiskněte ikonu Odsunout dál a posuňte tento kruh ve směru světla.

Toto je váš nynější prototyp figurky. Vyberte všechny tři kruhy a zduplikujte je. Odsuňte stranou a duplikátům pozměňte gradienty tak, že zaměníte červenou barvu postupně za předtím definovanou zelenou, žlutou a modrou. Získáte tak čtveřici figurek, jež pak zkopírujete do jednotlivých polí (až budou hotová). Prozatím všechny části jednotlivých figurek vyberte a seskupte je, čímž z nich vytvoříte jeden objekt. Seskupení provedete příkazem [Shift + Ctrl + g].

Hotové čtyři figurky; následně budou rozkopírovány do jednotlivých políHotové čtyři figurky; následně budou rozkopírovány do jednotlivých polí

Políčko

Výroba jednotlivého políčka je velmi jednoduchá. Hojně se při ní opět uplatní dialog Oblast. Aktivujte vrstvu Plocha. Vytvořte kruh o průměru 1,6 cm. Spusťte okno Oblast a nadefinujte gradient takto: Typ bude axiální, úhel 30 stupňů, Ohraničení 0, z roletky Od vyberte bílou s intenzitou 80, z roletky Do vyberte šedou s intenzitou 100. Stiskněte tlačítko Přidat a vnější kruh je hotov. Kruh zduplikujte a duplikát zmenšete na hodnotu 1,48. Výplň bude jednotná, tvořená tmavší šedou než užitou v prvním případě. A nakonec i tento kruh zduplikujte, duplikát zmenšete na hodnotu 1,3, obarvěte ho čistou bílou a přidejte mu obrys o tloušťce 0,05 se šedivou barvou, světlejší než u předchozího políčka. V případě potřeby užijte panel Zarovnat, v tomto případě asi využijete voleb zarovnání na středy. Všechny tři kruhy zarovnejte na střed a seskupte je. Hotové pole vypadá takto:

Hotové políčkoHotové políčko

Kostka

Kostka představuje další a poslední člen. Půjde o čtverec se zaoblenými hrany, s výplní, stínem a pěti puntíky. Ze skupiny nástrojů Základní tvary v panelu Kresba vyberte nástroj Zakulacený čtverec. Nakreslete s ním čtverec o šířce hrany 3,5 cm. Tento čtverec má na svém horním okraji ovládací prvek, kterým můžete regulovat velikost zaoblení. Výchozí nastavení je poněkud nadmíru, tažením za tento člen zaoblení zmenšete. Nyní definujte výplň a obrys objektu. Spusťte dialogové okno Oblast a vyberte záložku Barvy. Využijete tak dialogového okna a nadefinujete v něm zároveň i barvu obrysu. Již známým způsobem vytvořte barvu s těmito parametry: R 145, G 145, B 255 a pojmenujte ji např. kostka_okraj. Aktivujte následující záložku Přechody. Ve výchozím nastavení je použita standardní sada přechodů standard.sog. Nyní se vám však bude hodit jiná, protože z ní přechod rovnou vyberete. Stiskněte tlačítko Načíst seznam přechodů a vyberte z otevřeného okna soubor modern_cs.sog. Vyberte přechod 6 a pozměňte jeho parametry podle následujícího obrázku a poté stiskněte tlačítko Přidat, případně Změnit (tlačítkem Změnit dojde k trvalému přepsání gradientu).

Dialogové okno Oblast je široce použitelné a lze v něm definovat výplně objektů opravdu velmi detailněDialogové okno Oblast je široce použitelné a lze v něm definovat výplně objektů opravdu velmi detailně

Dále vytvořte sražení hrany. Postačí, když obarvíte obrys barvou kostka_okraj o síle 0,05 cm. Stín vytvoříte tak, že čtverec zduplikujete, obarvíte vhodnou šedou a v okně Oblast na záložce Průhlednost zadáte typ Radiální s počáteční hodnotou 25 a koncovou 0. Pak tento čtverec podsunete pod spodní a odsunete stranou. Výsledek by mohl vypadat například takto:

Základ budoucí kostky – ještě tečky a je hotovoZáklad budoucí kostky – ještě tečky a je hotovo

Stín lze také přidat použitím okna Oblast na záložce Stín. Stačí zadat vzdálenost asi 0,30 a průhlednost 45 %.

Nyní kostce přiřaďte tečky. Uděláte to, jak jinak, za pomoci vodicích linek. Nejdříve z nabídky Zobrazit | Panely nástrojů spusťte panel Volby a aktivujte ikonu Zachytit na okraj stránky. Poté budoucí kostku přesuňte k levému hornímu rohu. Okraj kostky by se měl přichytávat na okraj stránky. Teď už můžete tažením z pravítka „vytáhnout“ vodicí linky, ke kterým se budou tečky přichytávat. To vám umožní snadnější a přesnější umísťování teček. Přesvědčte se, že na panelu Volby je aktivní ikona Připojit k vodítkům.

Tečky budou vlastně jen černé kruhy o průměru 0,3 cm. Můžete si je také hned udělat. Protože Draw neumožňuje přichytávat i na středy objektů, bude nutno vodicí linky o průměr teček posunout. Záleží na vás, z jaké strany linek chcete tečky „lepit“. Polohu linky upravujete klepnutím pravým tlačítkem myši na linku a výběrem položky Upravit vodící čáru (v terminologii je drobná chyba, správně má být vodicí). Doporučuji následující hodnoty: 0,8, 1,6, 2,7 (platí pro údaje v x-ovém i y-novém směru). Dosaďte pak jednotlivé tečky a celou kostku seskupte. Vodicí linky odstraňte. Výsledná kostka by mohla mít např. takovýto vzhled:

 

Kostka k Člověče, nezlob seKostka k Člověče, nezlob se

Použijete-li stínování pomocí okna Oblast, bude kostka vypadat takto:

Skoro stejná kostka – jen stín je trošku jinýSkoro stejná kostka – jen stín je trošku jiný

Kostku přemístěte do pravého dolního rohu.

Hrací plocha

Nyní již konečně dozrál čas na vytvoření vlastní hrací plochy. Tu vytvoříte duplikací jednotlivých políček ve vodorovném i svislém směru (mohou být i neseskupená, pakliže je budete kopírovat celá; protože je budete ještě obarvovat, doporučuji nechat neseskupená). Důležité je, aby se políčka nacházela ve vrstvě Plocha. Vzdálenost středů jednotlivých políček zadejte 1,7 cm.

Začněte například tím, že přesunete políčko tak, aby mělo polohu středu 5,05/2 cm (bude to tedy horní levé pole). Stiskněte [Shift + F3], zadejte počet kopií například 6, do pole Osa x zadejte 1,7 a stiskněte OK (musíte mít vybrané skutečně celé pole). Tím jste vytvořili horní dvě políčka levého horního domečku i horní řadu. Přebytečná políčka snadno vymažete. Takto postupujete dále, přičemž mějte na paměti, že pokud chcete duplikovat pole v klesajícím směru x-ové nebo y-nové osy, musíte do příslušného pole dát před číslo 1,7 znaménko –. Obarvěte startovací a cílové domečky a startovací políčka. Orientace záleží na vás, můžete tak udělat podle mého vzoru. Uděláte to tak, že vyberete nejmenší (bílý) kruh tvořící pole (klávesou [Shift] jich vyberete více naráz) a vyberete příslušnou barvu na panelu Čára a výplň. Až budete hotovi, uzamkněte vrstvu Plocha. Předtím se ale přesvědčte, že figurky jsou ve vrstvě Formát, pro jistotu je vyberte a přesuňte je do ní. Přesvědčte se také, že na panelu Volby je aktivní ikona Zachytit na body objektu. Přesuňte pak figurku jedné barvy do příslušného pole a formou duplikace ji rozkopírujte. Takto učiňte s ostatními figurkami. Výsledek by měl vypadat takto:

(Skoro) hotové Člověče, nezlob se(Skoro) hotové Člověče, nezlob se

Dejte ještě ploše nějaký podklad. Odemkněte vrstvu Plocha a vyberte nástroj Obdélník. Tažením pak do plochy vkreslete obdélník tak, aby jeho rozměry byly stejné jako rozměr stránky a strany se kryly s okrajem stránky – díky zapnuté volbě Zachytit na okraj stránky to nebude velký problém. Pro jistotu se přesvědčte, že jeho rozměry jsou skutečně 29,7x21 cm a příkazy Střed a Na střed v panelu Zarovnání zajistíte skutečné zarovnání na střed. Zrušte obrys obdélníku a zadejte jeho výplň. Vyberte například Přechod 5 z palety přechodu modern.sog, nemusíte jej ani nijak upravovat. Nakonec stiskněte tlačítko Odsunout do pozadí na panelu Umístění a vrstvu Plocha zase zamkněte.

Hotovo…

Je hotovo. Protože máte aktivováno přichycování k objektům, můžete figurkami posunovat a nechat je přichytávat do polí. Přitom nehrozí, že byste tato pole jakkoliv ovlivnili, například posunutím apod., protože jsou v uzamčené vrstvě.

Pokud byste se však chtěli s vaším výsledkem pochlubit známému, který nemá OpenOffice.org, můžete udělat dvě věci: Buď mu program doporučit anebo (po dobu, než si jej opatří) mu poslat ukázku v bitmapovém provedení. To znamená jako klasický obrázek, jaký znáte z internetu, a podobně. Použijte příkaz Sobour | Exportovat. Tím spustíte klasický exportní dialog, v němž především zadáte umístění, kam chcete soubor vyexportovat, dále název souboru a – co je nejhlavnější – formát souboru. OpenOffice.org poskytuje podporu pro celou řadu bitmapových formátů, nejpoužívanější jsou známé GIF, JPEG, PNG a BMP. Setkat se samozřejmě ale můžete s celou řadou dalších, například Windows Metafile, EPS (používaný hlavně v DTP), a další. Na výběr zde je i export do PDF (v nabídce Soubor je však přímo položka Exportovat do PDF), HTML a SWF. Dále máte možnost automaticky přiřadit příponu k souboru, či nechat soubor bez přípony (což se někdy může hodit) a nakonec je tu možnost vyexportovat pouze výběr, nikoliv celou stránku. V tomto případě chceme exportovat celou stránku, proto necháme pole Výběr odznačené.

To však není všechno. S pomocí pluginu Enhanced export options for bitmap files totiž získáte nad exportem daleko lepší kontrolu, alespoň pokud jde o formáty PNG, JPEG a BMP. Plugin je možno stáhnout ze stránky http://extensions.services.openoffice.org/en/project/EnhancedGraphicExportDialogs. Po instalaci a restartu OpenOffice. org Draw se zdánlivě nic nestane – nabídky zůstanou stejné a neobjeví se žádná tlačítková lišta. Nicméně určitá změna přece jen nastane při pokusu o export do výše uvedených formátů. Poté, co stisknete tlačítko Uložit, se totiž spustí další, podrobnější exportní dialog. Prozatím je pouze v angličtině, ale jelikož jsem zasílal autorovi překlad názvů do češtiny, můžeme doufat, že překlad v budoucnu zohlední.

Co nám tento plugin, resp. dialog, nabízí? To záleží na použitém formátu.

Exportní dialog formátu PNGExportní dialog formátu PNG

Levá část dialogového okna je vždycky stejná. Máte možnost změnit výšku a šířku objektu a rozhodnout se, jaké rozlišení bude mít. V případě exportu do JPEG máte možnost zadat i barevný režim. Pravá část se liší v závislosti na použitém formátu. V případě PNG (Portable Network Graphic, Pings Not GIF) zadáváte míru komprese (u tohoto formátu neztrátové) a případně i proklad, který způsobuje rychlejší načítání náhledu obrázku. Ve spodní části jste informováni o předpokládané velikosti souboru. U exportu do GIFu je situace podobná s tím rozdílem, že nemáte možnost soubor komprimovat, ale zato můžete zachovat průhlednost objektu. Tu umožňuje zachovat i formát PNG, ale tento plugin to nedovede.

Exportní dialog pro GIF neumožňuje soubor komprimovat – protože to nedovede ani použitý formátExportní dialog pro GIF neumožňuje soubor komprimovat – protože to nedovede ani použitý formát

U JPEGu si musíte dát pozor na míru zvolené úrovně komprese. JPEG je formát ztrátový, komprimací se vypouštějí obrazová data. A to nenahraditelně. Určitou alternativou je novější formát JPEG2000, který umožňuje data vypustit bez výrazné ztráty kvality. U JPEGu můžete s klidem zvolit kvalitu 90 % a oko stejně nic nepostřehne, velikost souboru však značně klesne. Od 80 % níže však většinou dochází ke značné degradaci obrazu, ke tvorbě různých artefaktů, k rozostření atd. Určitě je nevhodné zvolit vysokou míru komprimace u pozvolných barevných přechodů apod. Rozumným kompromisem je např. úroveň 83 %.

Export do JPEGu umožňuje vypustit obrazová data – za cenu snížení kvality výstupuExport do JPEGu umožňuje vypustit obrazová data – za cenu snížení kvality výstupu

Je pochopitelné, že s exportovaným obrázkem nelze Člověče, nezlob se hrát. Je to skutečně jen obrázek.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar zvedavec
Odpovědět
Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
7. 04. 2010, 14:47:43
Toto je navod vhodny pro skoly (myslim to v dobrem, ne jako urazku). Sam pouzivam teda Callisto5 a k nemu navod z casopisu na deskovou hru (Computer z r. 2001/2 nebo tak nejak).
Decka neumi zpracovat samostatne "ukol podle navodu" a toto je idealni (popripade po uzpusobeni pro vek a schopnosti zaku). Jsou naucena, ze je porad nekdo bude kopat apostrkovat dopredu, aniz by se musela namahat.

Mozna by stalo za uvahu to nabidnout to i panu Wagnerovi na CS jako inspiraci do vyuky.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
7. 04. 2010, 15:59:39
Pana Wagnera neznám... teda jen Vladimíra, z ÚJF v Řeži u Prahy. Takže nemohu sloužit...
Já teda používám CorelDraw :-)) Callisto je zajímavý produkt, ale pokud jde o školní prostředí, není nad Inkscape. Jestli učíte ve škole grafiku, tak považuju licence na Callisto za vyhozené peníze. V současné verzi je Inkscape slušný nářez a nápověda na webu velmi dobrá.

Na freelogo.sk najdete stejný článek, ale pro corel draw (měl vyjít i na grafika.cz, ale šéfredaktor nakonec zahrál mrtvého brouka). Doufám, že v dohledné době totéž jako na freelogo vyjde i na corelclub.cz, aby si to mohli přečíst všichni bez nutnosti se registrovat na freelogu.

Ještě poznámka, na příští týden chystám článek právě o Inkscapu, tak doufám, že se objeví v openMagazínu... bude se vztahovat k článku, který dneska dodělávám pro openoffice.cz - tvorba vizitky. K tomu chystám udělat i nějaká videjka, tak doufám, že tu budou taky... ocením za tipy na programy pro tvoření pohyblivých screenů, já používám wink, asi je to good, ale doslova bumbrlíček.

Doufám, že tu co nevidět vyjde i můj článek, který jsem před několika dny dokončil, jde o výrobu návrhu loga OOo v Draw. Což by se Zvědavče taky mohlo hodit do školní výuky...

Nicméně - použití Draw na jakékoliv grafické dílko je z nouze ctnost. Je to totiž hotové utrpení. Na stranu druhou to, co tenhle prográmek dokáže, je naprosto fantastické. Tedy na kancelářský program.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
7. 04. 2010, 18:44:09
S Inkscape jsem koketoval, ale na radu veci jsem proste neprisel intuitivne a tim padem je to jasne. Callisto 5, ac toho patrne umi min nez Inkscape (z hlavy treba vektorizaci neumi) je podle meho soudu velmi uzivatelsky privetive, coz na zakladni skole, kde se grafiky dotkneme, ale nejsou to nejaka stradni graficka, je dost dulezite. Takze ac zastavan nazor neutracet zbytecne, v tomto pripade si myslim, ze to vyhozene penize nebyly a kdyz uvazim, ze tu licenci napred 4 a pak 5 jako upgrade mame uz radu let, bylo to temer zdarma (skoro pet let od upgr. na verzi 5).

Dnes uz je situace jina, Zoner vcelku pritlacil a ceny jsou IMHO uz dost nevyhodne, zejmena, kdyz se porad prodava ta sama verze 5 a chteji za to 2x tolik. Kdybych mel dnes, v dobe, kdy penize nejsou skoro na nic, stat pred volbou, co koupit nebo poridit, patrne, ac nerad, bych do Inkscape sel.

Myslel jsem Janka Wagnera z www.ceskaskola.cz
user avatar Zvedavec
Odpovědět
polo-OT dodatek :-)
7. 04. 2010, 19:03:10
A jeste k te volbe, Inkscape jako samotny projekt existuje od r. 2003, to uz jsme, mam takovy dojem, meli ve skole prave Callisto 4 a s tim se na zakladce opravdu dalo dobre delat, rozdilu proti petce neni tolik.
Dnes se casto podobne veci ozyvaji i smerem k OO, ale fakt casto lidem nedochazi, ze treba urad/organizace maji licenci MSO 2003 nakoupenou uz 7 let a porad jim staci.

To uz jsem odbocil, ale upozornuji na fakt, ze ve skolnim prostredi (a nejen tam) se da ledacos pouzivat mnoho let ve stejne verzi bez jakychkoli potreb upgradu nebo aktualizaci a kdyz to srovnam s vyvojem konkretne OO, tak se spravce site s OO za sedm let musel uapgradeovat k smrti (a stejne tak uzivatele museli projit radou zmen) proti spravci s MSO 2003.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
7. 04. 2010, 22:16:10
Znám CorelDraw (od verze 9), Callisto 5, Inkscape, trochu Illustrator, možná sem tam něco z FreeHandu a dalších. Pokud jde o uživatelskou přívětivost, pak na prvním místě je CorelDraw, na druhém asi Callisto, na třetím Inkscape a pak už to jde hodně dolů. Na posledním je Illustrator.
Nicméně tohle hodnocení je takové všelijaké... Inskcape je zkrátka JINÝ, dají se s ním dělat věci, jaké jsou v callistu zcela mimo (aplikace á la bitmapových efektů na vektorovou grafiku a podobně) a především umožňuje export do .odg, dále do .pdf a v neposlední řadě je jeho nativním formátem svg, takže si s ním dobře potyká Gimp, který má v sobě knihovnu na čtení tohoto formátu.
Další věc, stačí se podívat do nejnovější verze. Ten program je prostě někde úplně jinde než Callisto. To je asi stejný rozdíl jako mezi PaintNetem a Photoshopem.
Ledacos tam chybí dopřekládat, hlavně nové věci. Ale jinak je to celkem fajn(až na nefungující správu barev).
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
7. 04. 2010, 23:07:58
No dyt jo a myslite ze pro vyuku zakladu pro "maly decka" PaintNet nestaci?
Vite, vy porovnavate co ty programy umi a to me, kdyz to prezenu, nezajima. Me zajima, jak si s tim potyka decko, ktery se v osme tride neumi podepsat bez chyby nebo obecne krome "cetovani" neumi nic, eventuelne ho grafika nezajima.
Pro vyuku jsou dulezita zcela jina hlediska.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
7. 04. 2010, 23:28:17
Milý kolego,
zaregistrujte se na freelogo.sk a přečtěte si tamní dvojčlánek, který jsem o člobrdu napsal. Abyste rozuměl, tohle udělal můj nevlastní devítiletý synovec!!!
PaintNETem nikoho neohromím. Ohromím možnostmi, které program má. Učil jsem po ICQ jednoho patnáctiletého studenta pracovat s GIMPem a s Dia. Třebaže ten dotyčný nevěděl o grafice nic, byl schopný pod mým vedením za pár hodin (celá sobota...) udělat mimořádně zajímavé dílko.

Vím, co myslíte, ale jste vedle... uvažuju nejen možnosti, ale i způsob ovládání. A ten by se měl maximálně podobat profesionálním programům. Protože když se děcko k nim náhodou dostane, bude jak cizinec na pobřeží. Když se navykne na filozofii Gimpu, Callista nebo Inkscapu, nebude poak mít problém s opravdu profesionálními programy, pokud je bude kdypoužívat.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
7. 04. 2010, 23:51:30
Nezlobte se, ale tady musim dost nesouhlasit. Ze neco udela neci syn/ovec nebo nekoho neco naucite po ICQ, to je vsechno mozne, toto dost casto slysivam/ctu na internetu. Bezte si stoupnout na tu zakladni skolu do tidy na par let a pak s prominutim mluvte o synovcich...

Jinak si uvedomte, kdy se muj zak z osme tridy dostane k profesionalnimu programu... Kolik budoucich grafiku myslite, ze mam v prumerne tride v pomeru k negrafikum?

Vite, neodvazil bych se polemizovat s Vami o moznostech Inkscape nebo Corelu nebo je nejak funkcne srovnavat - nemam na to, jsem ucitel, krome te grafiky musi neco vedet o sitich, neco programovani, neco o CSS neco o Linuxu, "bitmapach" a neco z dalsi aprobace... NEMUZU se merit v odborne strance s grafikem a nemelo by to smysl.

ALE nesnazte se Vy me vysvetlovat, co pro NORMALNI decko zakladni skoly bude lepsi, protoze tady jste na nepoznane pude zase Vy - ja vim, nikdo tomu neveri, protoze zna skolu pres synovce, pres deti, pres kvedeni krouzku a nakonec do ni kazdy sam chodil, ale opravdu to neni ono.

Jinak k te JEDNE sobote - ja muzu v nekterych tridach venovat vektorum treba i 4 x 45 minut na 15 zaku, pricemz ne kazdy do toho jde ze sve vule a nejsou to studenti gymnazia nebo ceho jste myslel, kdyz jste psal studenta.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
8. 04. 2010, 15:37:16
"uvažuju nejen možnosti, ale i způsob ovládání"

Pane kolego, čtěte nejprve, na co reagujete. Možná to nevíte, ale jsem taky pedagogem a před tou tabulí jsem nejednoukrát stál. Rozhodně vím, o čem jsem psal. Neprosazuju nějaký program, pokud jste myslel tohle. Šlo mi o princip. Víte, moje komentáře zde - i když se netýkají OOo - nemají co dočinění s vámi. Spíš jsem reagoval na jednu šílenou knížku pro učitele, která prosazovala program Malování a byla to půlka knížky. Druhá půlka Callisto. (Přeháním. Taky tam byl Blender a FrontPage a další věci.) Neuvěřitelné. Nutit kreslit děcka v Paintbrush je zločin. Naopak, umožnit jim používat co nejintuitivnější věci, ty nejlepší pro pochopení, ale i takové, s nimiž dokážou pocítit, že se jim výtvor líbí. To můžou i s callistem. Ale Inkscape je lepší v tomto směru v celé řadě věcí. Nevím, zda Callisto umožňuje přizpůsobit text křivce (asi ano..), ale zmiňoval jsem další důležité atributy. Čtěte...
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
8. 04. 2010, 21:51:06
A mate tedy nekolikalete zkusenosti s deckama na zakladce jako ucitel nebo ne? :-)
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
11. 04. 2010, 05:05:52
Pane kolego, učitelem nejsem a nebudu, zvláště ne v pražských základkách, nejsem si jist, zda bych měl odvahu do nějaké přihlásit svoje dítě... je jich opravdu jen pár těch, kterých si vážím. Ale k věci. Podle mě limitujícím faktorem je skutečně licence, protože já velmi stojím o to, aby si děti mohly to, co dělaly ve škole, zopakovat doma. A nutit je používat dva programy - ve škole placený a doma ten zadarmo - mi přijde proti lidskosti. To si prostě můžete dovolit u pokročilejších, resp. velmi pokročilých, ale ne u těch, kteří se teprve učí pracovat s technikou vytváření určitých grafických prací.

Ještě upřesnění. Koukal jsem se pozorněji a vidím, že u nové veze Inkscapu je již funkční color management, a myslím, že je lepší než u Callista. Mám dojem, že jde o tentýž jako v případě Gimpu, tyhle programy jej mají společný. A opět opakuji - provázanost s gimpem přes formát svg, který je pro inkscpae nativním, je pravý poklad. Callisto nevyexportuje grafiku do dále použitelného nebo editovatelného tvaru!!! (Použití EPSu může být určitým východiskem, ale bez možnosti dále ovlivnit export je to na kočku.) Btw i v případě exportního dialogu je to nebe a dudy.

Nepopírám, že Zoner Callisot je velmi zajímavý projekt a mně se ten program líbí. Ale jeho uzavřenost vůči okolnímu světu je zničující. Výrazně ho nedoporučuju používat ve školním prostředí. Inkscape má leckteré mouchy a nedokonalou češtinu (nevím, zda už někdo opravil ty paskvily typu "ůhly" apod. - jak známo, česká gramatika bohužel není silnou stránkou kolegy Vybírala), ale to jsou nicotnosti v porovnání s tím ostatním.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
11. 04. 2010, 08:28:35
Porad se na to divate "z Vaseho pohledu", tezko se muzeme shodnout. Vychazite z predpokladu, ze zaci prvni, co chteji udelat po prichodu domu je nejaka vektorova grafika...

Proto jsem psal o tech zkusenostech s zaky a proto tvrzeni ze "jte take pedagog" je pro me validni jako moje, ze "jsem taky grafik" :-)

Mimochodem, netvrdim, ze na Inkscape (nebo neco jineho) jednou nedojde, protoze dalsi penize dat Zoneru nehodlam, ale v situaci, kdy licenci mam a ovladani Inkscape je zatim takove jake je, menit nebudu.
user avatar PetrV
Odpovědět
http://www.zoner.cz/produkty/
7. 04. 2010, 22:22:56
Tak nevím. Před několika lety ten program stál o 5 stovek víc. To ale nic nemění na faktu, že Inkscpae a Callisto jsou nebe a dudy.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:http://www.zoner.cz/produkty/
7. 04. 2010, 23:01:19
Bavime se o multilicenci nad 15 pocitacu (tedy neomezenou)?
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:http://www.zoner.cz/produkty/
7. 04. 2010, 23:30:37
V tom případě je Callisto drahý jak CorelDraw Graphics Suite 12.
Děkuji, nechci.
To už radši two for the price of one. Tedy CorelDraw a PhotoPaint za cenu Callista.
Já vím, já vím... zase míchám hrušky s jabkama. Nevím, kolik stojí multilicence corelu...
user avatar Vladimír Vojta
Odpovědět
Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
10. 04. 2010, 18:10:22
Poněkud mi uniká argumentace Zvedavce, tento článek byl o něčem jiném.
Jak jsem pochopil, článek si kladl za cíl, ukázat na nějakém jednoduchém příkladu, např.hrací deska "Člověče nezlob se" možnosti Draw. A to dle mého udělal dobře.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
10. 04. 2010, 23:08:30
Ano to je pravda.

Nicmene se vlivem debaty vyvinula jista otazka v niz jsme si panem Valachem vymenili nazory, ma "argumentace" samozrejme nemirila na clanek - k tomu jsem se vyjadril v prvnim prispevku, ktery Vam mozna unikl (poznal byste, ze opravdu vuci clanku nic nemam:-) ) a z reakce pana Valacha na tento prispevek se vyvinul zbytek o vhodnosti/nevhodnosti/pouzitelnosti/nepouzitelnosti toho ci ktereho vektoroveho editoru na ZS.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
11. 04. 2010, 13:38:54
"Poněkud mi uniká argumentace Zvedavce"
Popravdě mně taky a souvisí s lehce (občasným) zjednodušeným a povrchním nazíráním na věci od Zvědavce. Nicméně jelikož se zdejší debata točí kolem něčeho, o čem v příštím týdnu budu psát článek pro openMagazín, tak jsem svoje poznámky psal. Jak jste si mohl všinout, Zvědavec v diskuzi posuzuje program na základě osobních pocitů, nikoliv na základě faktů a skutečností, a to především bez znalosti věci. Předpokládám, že jeho názor je postaven na pětiminutové přehlídce stařičké verze Inkscapu 0.43 s dost těžkopádným ovládáním. Současná podoba není ideální, ale v porovnání s callistem je neporovnatelná. Chce to nebýt povrchní. Proto považuji jakoukoliv další diskuzi o tomto tématu za zbytečnou.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
11. 04. 2010, 15:22:33
Tak takovy zaver po tak dlouhe diskusi me uprimne receno dost mrzi. Pokud jste nerozumel tomu, o co mi jde mohl jste se zeptat (jink opravdu nechapu, proc jste ztracel cas), stejne tak neprosazuju program na zaklade pocitu - napsal jsem pomerne jasne z jakych duvodu jsem pro Callisto v mem pripade na zakladni skole (jsou to DIDAKTICKE duvody), mozna jste necetl pozorne a uniklo Vam to, ale kvuli tomu byste nemusel moje nazory a nazirani oznacovat jako povrchni. Napisete, ze jste TAKY pedagog a pritom nemate zlomek mych zkusenosti z teto oblasti v zakladnim skolstvi a me napisete, ze naziram povrche, kdyz nemate poneti o problemu?

To jste si opravdu mohl odpustit.
user avatar Renda
Odpovědět
Bude si možné hru na počítači zahrát, ale samozřejmě s fyzickou kostkou...
11. 04. 2010, 17:48:12
Je to jistě nad rámec autorova záměru, ale fyzická kostka potřeba není. Lze ji nahradit jednoduchým makrem:

REM ***** BASIC *****

Sub HodKostkou
Dim iCislo As Integer
iCislo = Int((6 * Rnd) )+1
if iCislo = 6 then
MsgBox " Padlo číslo: " & iCislo,48," Hod kostkou"
Else
MsgBox " Padlo číslo: " & iCislo,64," Hod kostkou"
End If
End Sub

Makro lze přidat do uživatelského panelu. Víc by se mi líbilo spouštět makro klepnutím na obrázek kostky, ale to se mi nepodařilo.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Bude si možné hru na počítači zahrát, ale samozřejmě s fyzickou kostkou...
12. 04. 2010, 10:24:58
Není to nad rámec autorova záměru, ale jeho záměrem je teprve se makra v OOo programovat :-)) když to neumím, tak o tom nebudu psát, že jo. Takže za příspěvek děkuju, jsem rád, že to jde i v OO. Hm, ale víte, já bych byl radši, kdyby se opravdu zobrazoval i obrázek obsahující počet hozených teček... popravdě k tomuhle nápadu mě přivedla vlastní hra, která je ke stažení myslím třeba na stahuj.cz, je free jmenuje se Intelli Mench. Tam to samozřejmě je.
user avatar Renda
Odpovědět
Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
11. 04. 2010, 18:57:36
"...klepnutím na obrázek kostky se" podařilo pomocí tlačítka s obrázkem.
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
15. 04. 2010, 23:42:09
Njn, kdo umí, umí :-)
user avatar hanka
Odpovědět
Draw – Vytvořte si Člověče, nezlob se!
15. 04. 2010, 14:04:52
ahoj to je zajimave

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz